velikost textu

Komenský ve světle života, doby, chiliasmu a prorockých nadějí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komenský ve světle života, doby, chiliasmu a prorockých nadějí
Název v angličtině:
Komensky in the Light of the Life, the Epoch, Chiliasm, and Prophetic Hopes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Silvie Gmuzdková
Vedoucí:
ThDr. Kamila Veverková, Th.D.
Oponent:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Id práce:
192953
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chiliasmus, Komenský, samohybný stroj, proroctví, Písmo svaté, racionalismus, všenáprava.
Klíčová slova v angličtině:
chiliasm, Comenius, Perpetuum mobile, prophecy, Scriptura sacra, rationalism, emendation.
Abstrakt:
Abstrakt Disonance v projevech Komenského geniality – tvorba Pansofického programu, víra v Písmo svaté, víra v revelace soudobých vizionářů – je pouze zdánlivá. Světlina Boží přítomnosti v každém okamžiku a eschatologické očekávání jej přivádí k nutnosti revize lidského poznání a započetí programu Všenápravy. Úzká vazba mezi Komenského životním údělem, racionálními systémy a iracionální propagací soudobých proroctví je objasnitelná jeho pojetím času, které se nese v duchu chiliasmu. Víra v Písmo svaté hrála kardinální roli v jeho gnoseologického přístupu ke světu. Zájem o didaktiku, filozofii, mechaniku, muziku i teologii se prolínal celým jeho životem, coby životem posledního biskupa Jednoty bratrské a horlivého agitátora Všenápravy, kterému nešlo pouze o t o svět vyložit, ale změnit jej, jak mapuje práce Komenský ve světle života, doby, chiliasmu a prorockých nadějí.
Abstract v angličtině:
Abstract Dissonance in the manifestations of Comenius geniality – the creation of the Pansophistic program, faith in the Scriptura sacra, the belief in the prophecy of contemporary visionaries – is only apparent. The light of God's presence at any moment and eschatological expectations brings him to the feeling of necessity to revise human knowledge and start the formation of „Emendative concept“. The close connection between Comenius's life deal, rational systems and irrational promotion of contemporary prophecy could be clarified by chiliasm. Faith in the Scriptura sacra played a cardinal role in his gnoseological approach to the World. Interest in didactics, philosophy, mechanics, music and theology intertwined throughout all his life, as the life of the last bishop of the Unity of the Brethren. Comenius as an agitator for „All-Emendative concept“, was interesting into interpretation and into improvement the World especially, as the these Komensky in the Light of the Life, the Epoch, Chiliasm, and Prophetic Hopes attempt to show.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Silvie Gmuzdková 869 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Silvie Gmuzdková 169 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Silvie Gmuzdková 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 153 kB