velikost textu

Práva a povinnosti stran spotřebitelských smluv se zaměřením na smlouvy uzavírané distančním způsobem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práva a povinnosti stran spotřebitelských smluv se zaměřením na smlouvy uzavírané distančním způsobem
Název v angličtině:
Rights and obligations of parties to consumer contracts with a focus on distance contracts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Vacková
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
192917
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spotřebitel, spotřebitelská smlouva, smlouva uzavíraná distančním způsobem
Klíčová slova v angličtině:
consumer, consumer contract, distance contract
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá právy a povinnostmi stran spotřebitelských smluv, kdy na jedné straně stojí spotřebitel a na straně druhé podnikatel. Práce je zaměřena na spotřebitelské smlouvy uzavírané distančním způsobem. Podstatou právní úpravy je zde ochrana spotřebitele jakožto slabší smluvní strany, a tak je právními předpisy postavení spotřebitele posilováno, u smluv uzavíraných distančním způsobem je tato tendence ještě významnější vzhledem k tomu, že distanční charakter uzavírání smluv může ještě více znevýhodňovat spotřebitele. Práce je rozdělena do třech tematických okruhů, kterým předchází definice pojmů, které jsou stěžejní pro zvolené téma práce. Jednotlivými tematickými okruhy práce následně jsou: informační povinnosti podnikatelů, odstoupení od smlouvy a práva z vadného plnění. První okruh se zabývá jednotlivými informačními povinnostmi podnikatele s rozdělením na informační povinnosti vyplývající z občanského zákoníku a pak z jiných právních předpisů. Ve shrnutí této části je pak jednoduchý výčet povinně sdělovaných informací na modelovém případu. Druhý okruh je věnován rozboru specifického institutu pro spotřebitelské smlouvy uzavírané distančním způsobem, a to odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve čtrnáctidenní lhůtě. Třetí okruh pak vymezuje práva z vadného plnění, a to jednak v rámci spotřebitelských kupních smluv a stručněji i u ostatních spotřebitelských smluvních typů. V tomto okruhu je vytvořen souhrn situací, kdy lze jednotlivá práva z vadného plnění uplatnit a dále i práva a povinnosti smluvních stran v rámci procesu uplatnění práv z vadného plnění. Cílem práce je detailní rozbor práv a povinností smluvních stran ve vztahu k tematickým okruhům a jejich navázání na praktické situace, spolu s tím také v rámci některých kapitol systematizace jednotlivých práv a povinností do kompaktních celků využitelných v praxi v procesu uzavírání smlouvy i v rámci plnění práv a povinností ze smlouvy plynoucích.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the rights and obligations of parties to consumer contracts, where on the one hand is the consumer and the entrepreneur on the other. The thesis focuses on consumer distance contracts. The rule of law is protecting the consumer as a weaker party, and so the legislation strengthens the consumer's position. This tendency is even more significant for distance contracts, given that the distance nature of contracting may further disadvantage consumers. The thesis is divided into three thematic sections, preceded by definitions of terms that are crucial to the chosen topic of the thesis. The individual thematic sections of the tesis are subsequently: information obligations of entrepreneurs, withdrawal from the contract and rights arising from a defective performance. The first part deals with the various information obligations of the entrepreneur with a division into the information obligations resulting from the Civil Code and then from other legal regulations. The summary of this section is a simple list of mandatory information demonstrated on the model case. The second part is devoted to analyzing a specific institute for consumer distance contracts, namely withdrawal from the contract without giving a reason within a fourteen–day period. The third part defines the rights arising from defective performance, in the context of consumer purchase contracts and more briefly in the context of other consumer contract types. This part provides a summary of situations where individual rights arising from defective performance can be exercised, as well as the rights and obligations of the parties in the process of exercising rights arising from defective performance. The aim of the thesis is to analyze in detail the rights and obligations of the contractual parties in relation to thematic sections and their connection to practical situations, together with systematization of individual rights and obligations into compact units applicable in practice during the process of concluding the contract, and within fulfilling the rights and obligations arising from the contract.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Vacková 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Vacková 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Vacková 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 152 kB