velikost textu

Seriál Černé zrcadlo jako významný počin britské televizní tvorby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Seriál Černé zrcadlo jako významný počin britské televizní tvorby
Název v angličtině:
The TV series Black Mirror as a substantial creation of British TV production
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Kopecká
Vedoucí:
PhDr. Milan Kruml
Oponent:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Id práce:
192913
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Černé zrcadlo, britský seriál, televizní antologie, televize, analýza narace, analýza stylu, science fiction
Klíčová slova v angličtině:
Black Mirror, British television series, television anthology, television, analysis of narration, analysis of style, science fiction
Abstrakt:
Diplomová práce: Černé zrcadlo jako významný počin britské televizní tvorby Abstrakt: CZ Diplomová práce se zabývá analýzou britského televizního pořadu Černé zrcadlo. Zkoumá pořad z hlediska autorství, zpracování, tématu, žánru a dopadu na společnost. Cílem je určit základní charakteristiky Černého zrcadla a poukázat na jeho výjimečnost v kontextu současných trendů televizních obsahů. V jednotlivých kapitolách se soustředí na roli autorství, vymezení žánru a definování hlavního tématu. Pořad je také podroben narativní a stylové analýze, která zkoumá způsob konstrukce příběhu, narativní strukturu, práci s postavami, prostředím a stylem. Předmětem zkoumání je také do jaké míry odpovídají témata probíraná v seriálu skutečnosti a do jaké míry se jedná o fikci.Výstupem této práce je tedy komplexní obraz o pořadu Černé zrcadlo včetně porovnání s vybranými britskými pořady.
Abstract v angličtině:
Thesis: The TV series Black Mirror as a substantial creation of British TV production Abstract: ENG The thesis deals with the analysis of the British TV anthology Black Mirror. It examines the program in terms of authorship, processing method, theme, genre, and impact on society. The aim is to determine the basic characteristics of the Black Mirror and to point out its uniqueness in the context of current trends in television content. In individual chapters, it focuses on the role of authorship, the definition of the genre and the definition of the main topic. The program is also subjected to a narrative and stylistic analysis that examines the way the story is constructed, the narrative structure, the work with the characters, the environment and the style. Furthermore this thesis also want to examine the the extent to which the topics of Black Mirror correspond to reality. The result of this research offers a complex picture of Black Mirror, including a comparison with selected British television programs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Kopecká 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Kopecká 223 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Kopecká 216 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Milan Kruml 312 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 339 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 152 kB