velikost textu

Vztah mediálního zobrazení a historické pravdy na příkladu historického filmu a seriálu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah mediálního zobrazení a historické pravdy na příkladu historického filmu a seriálu
Název v angličtině:
The relation between Media Depiction and Historical Truth on the example of Historical Motion Picture and Television Series
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Filip Platoš
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Id práce:
192894
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediální zobrazení, historický film, reprezentace, film, dějiny
Klíčová slova v angličtině:
media depiction, historical film, representation, motion picture, history
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce Vztah mediálního zobrazení a historické pravdy na příkladu historického filmu a seriálu pojednává o vztahu oficiální historiografie a současného historického filmu či minisérie. Práce vychází z teoretického rámce, který postuluje Robert A. Rosenstone v několika publikacích, zejména pak v knize History on Film/Film on History. Americký historik a filmový teoretik patří mezi nejvýznamnější stoupence názoru, že historický film je potřeba seriózně vnímat nejen jako historický artefakt, ale také jako médium zprostředkovávající zobrazení minulosti. Kvalitativní analýze byly v práci podrobeny snímky Masaryk, Lidice a televizní série Hořící keř. V první části byly komparovány s institucionálně uznanou verzí výkladu minulosti – konkrétně se středoškolskými učebnicemi se schvalovací doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. V následující části došlo na rozbor filmových invencí podle teorie Rosenstonea a nakonec byla díla zkoumána optikou fikčních světů dle pohledu lingvisty Lubomíra Doležela. Práce si klade za cíl odpověď na hypotézy, které stanovují, že tuzemský historický film se v klíčových historických událostech shoduje s poznatky historické vědy a zároveň užívá fabulativní prostředky, které doplňují vědecky potvrzenou historii.
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis The relation between Media Depiction and Historical Truth on the example of Historical Motion Picture and Television Series deals with the relationship between official historiography and contemporary historical film or TV series. The work is based on a theoretical framework, which postulates Robert A. Rosenstone in several publications, especially in the book History on Film/Film on History. The American historian and film theorist is one of the most prominent supporters of the view that historical film must be seriously perceived not only as a historical artifact but also as a medium conveying the depiction of the past. Qualitative analysis was performed in the work of movies Masaryk, Lidice and the miniseries Hořící keř. In the first part of the work, they were compared with an institutionally recognized version of the past - specifically with secondary school textbooks with the approval clause of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. In the following part, the film inventions were examined according to the theory of Rosenstone and finally according to the theory of fictional worlds according to the linguist Lubomír Doležel. The thesis aims to answer the hypotheses that state that the Czech historical film in historical key events coincides with the knowledge of historical science and at the same time it uses fabrication elements that complement the scientifically confirmed history.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Filip Platoš 931 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Filip Platoš 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Filip Platoš 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 309 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 337 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 152 kB