velikost textu

Percepce online seznamování v závislosti na genderu: vliv na formování hodnot uživatelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Percepce online seznamování v závislosti na genderu: vliv na formování hodnot uživatelů
Název v angličtině:
Gender-specific perceptions of online dating: the impact on shaping values of its users
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Thuy Dung Tranová
Vedoucí:
PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.
Id práce:
192893
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Abstrakt Diplomová práce má za cíl se zaměřit na online platformu zvanou Tinder, která je určená k seznamování uživatelů a formování kontaktů (tzv. „online dating“). Je to komunikační prostředek, který se stal běžným nástrojem ke komunikaci a k vyhledávání společenských kontaktů. Práce uvádí do kontextu okolnosti a důvody, které k tomuto typu jednání vedou, a na základě interdisciplinárního poznání vysvětluje, proč se online seznamování dostává v 21. století do popředí při hledání partnera. V neposlední řadě bude sledovat, zda a jak se liší percepce online seznamování v závislosti na genderu uživatelů, bude zkoumat jejich předpoklady, postoje i to, jak se podle názoru uživatelů užívání platformy odráží na formování hodnot, které vyznávají. Práce je rozdělená do tří částí. První část uvádí teoretický kontext zkoumaných otázek, jako jsou např. genderové role a zaměření na oblast vztahů, vznik a průběh online seznamování v moderní společnosti a v neposlední řadě úvod do online platformy Tinder. V druhé, praktické, části se práce soustředí na analýzu dat z hloubkových rozhovorů, které budou provedeny s aktivními uživateli online platformy. Práce je zakončená závěrem. Klíčová slova: Online dating, genderové role, sebeprezentace, formování vztahů
Abstract v angličtině:
ANOTATION Abstract The diploma thesis aims to focus on the online platform Tinder, which is an online dating platform tailored for meeting new people. It is a method of communication that has become a common tool for communicating and forming new connections. The thesis focuses on the context and circumstances that has led to this type of behaviour, and explains based on the interdisciplinary cognitive research why has online dating taken such a forefront position when it comes to searching for a romantic partner in the 21st century. Last but not least, the diploma thesis observes if and how the perception of online dating differs based on gender, it will examine users’ assumptions, stances and how according to their opinion will the use of Tinder be reflecting on shaping their values. The thesis is divided in three parts. The first part provides a theoretical context of pivotal issues of the paper, such as gender role with a focus on the aspect of relationships, a development of online dating phenomenon in modern society and also an introduction to online dating platform Tinder. The second part, the practical one, consists of detailed analysis of in-depth interviews that will be done with active users of the platform. The thesis will be summed up with a conclusion. Key words: Online dating, gender roles, selfpresentation, forming relationships
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Thuy Dung Tranová 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Thuy Dung Tranová 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Thuy Dung Tranová 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB