text size

Performance Testing for LTE Infrastructure

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Performance Testing for LTE Infrastructure
Title (in czech):
Testování výkonu LTE infrastruktury
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Martin Polanka
Supervisor:
doc. Ing. Petr Tůma, Dr.
Opponent:
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
Thesis Id:
192875
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Study programm:
Computer Science (N1801)
Study branch:
Software Systems (ISS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
10/09/2018
Defence result:
Excellent
Language:
English
Keywords (in czech):
LTE, VoLTE, PCRF, vyhodnocení výkonnosti, generování provozu
Keywords:
LTE, VoLTE, PCRF, performance testing, performance evaluation, traffic generation
Abstract (in czech):
V posledních pár letech přišly na poli telekomunikačních sítí nové stan- dardy, které přinesly změny ve vnitřní architektuře a představily nové kom- ponenty. Jednou z nových komponent je i PCRF server, který zajišťuje alokaci šířky pásma pro veškeré uživatele v síti, díky čemuž jsou na něj kladeny vysoké výkonnostní nároky. Přesto pro tento server neexistují žádné chytré generátory provozu a nejsou dostupné žádné komplexní analýzy imple- mentací. Na základě serveru, který byl poskytnut předním českým teleko- munikačním poskytovatelem, byl navržen a implementován generátor pro testování reálných scénářů a výkonnostních testů. Kromě toho bylo re- alizováno sbírání statistických dat ze serveru pomocí instrumentace. Obě tyto části pak byly spojeny dohromady do podoby testovacího frameworku, který byl použit pro měření na navržených testovacích scénářích. Výsledky z měření byly vyhodnoceny a popisují chování serveru jak v každodenním scénáři, tak při velké zátěži. Na základě vyhodnocení testů může poskytova- tel vylepšit svoji implementaci a případně provést další analýzu. Generátor provozu pak může být rozšířen tak, aby podporoval více testovacích scénářů a může být dokonce použit jako testovací prostředek jinými telekomunikačními poskytovateli. 1
Abstract:
In the past few years, new standards of telecommunication networks brought new approaches to the internal architecture and introduced new components. One of them is the PCRF server component which manages an allocation of bandwidth for all user devices, therefore, it is a performance sen- sitive application. Yet there are no suitable smart traffic generators for such server and there is no comprehensive study of implementations. Based on the server provided by one of the major Czech telecommunication providers, the traffic generator for real scenarios and performance testing was designed and implemented. In addition, the statistics collection from the server was realized with the use of instrumentation. Both of these parts were put to- gether in the form of testing framework which was used for measurements of the designed test cases. The results from the measurement were evalu- ated and describe the behavior of the server in a real-life utilization and also under heavy load. Based on the evaluation, the provider can improve the server implementation and perform further analysis. The traffic generator can be extended to support more test cases and even reused by different telecommunication providers. 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Martin Polanka 8.93 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Martin Polanka 38.85 MB
Download Abstract in czech Bc. Martin Polanka 39 kB
Download Abstract in english Bc. Martin Polanka 39 kB
Download Supervisor's review doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 68 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. 99 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. 152 kB