velikost textu

Faktory strachu. Funguje strach v žánru Reality TV jako nástroj sebereflexe i manipulace?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory strachu. Funguje strach v žánru Reality TV jako nástroj sebereflexe i manipulace?
Název v angličtině:
Factors of fear. Does fear in the Reality TV genre function as an instrument of self-reflection as well as manipulation?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Sinkovičová
Vedoucí:
PhDr. Milan Kruml
Oponent:
PhDr. Václav Hájek, Ph.D.
Id práce:
192872
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Reality TV, soutěžní pořad, strach, společenskovědní perspektiva, metoda zakotvené teorie, analýza formy a stylu
Klíčová slova v angličtině:
Reality TV, game show, fear, social sciences perspective, grounded theory method, form and style analysis
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce zkoumá formáty žánru Reality TV, jejichž ústředním tématem je strach. Snaží se odhalit, jakým způsobem se v těchto pořadech se strachem pracuje. V teoretické části práce dochází nejprve k seznámení s žánrem Reality TV, k jeho teoretickému a historickému vymezení. Formulován je pojem „strach“ a následně je fenomén strachu rozebrán prostřednictvím pojetí strachu ve společenskovědních oborech sociologie, antropologie, filozofie a psychologie. Nastíněna je také historie zobrazování strachu v umění. V praktické části práce je popsána užitá metodika a design výzkumu. Poté jsou představeny zkoumané Reality TV o strachu a jejich analýza formy a stylu. Závěrečný úsek praktické části pak tvoří výzkumná zpráva odhalující výsledky získané kvalitativním zkoumáním na základě zakotvené teorie.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on matters of Reality TV that share a main element – fear. The theoretical part of the thesis first introduces the genre itself, its history and classification. Secondly, the team fear is defined and analysed as a phenomenon through literature overview of the term in sociology, anthropology, philosophy and psychology. The thesis also outlines how fear was depicted in arts throughout history. The practical part of the thesis starts with a description of the methodology of the research and its design. Afterwards there are introduced Reality TV shows about fear which are subjects of the thesis, followed by analysis of their form and style. The final part of the practical part of the thesis consists of a research report revealing results acquired by qualitative survey on the basis of a grounded theory method. .
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Sinkovičová 5.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Sinkovičová 382 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Sinkovičová 378 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Milan Kruml 309 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Hájek, Ph.D. 175 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 152 kB