velikost textu

Nepřeložitelné ze Sorokina

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nepřeložitelné ze Sorokina
Název v angličtině:
Untranslatable from Sorokin
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karina Biarozkina
Vedoucí:
Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D.
Id práce:
192855
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Ruský jazyk a literatura (RJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Problematika překladu|překladatelské obtíže|Vladimír Sorokin|neologismy|okazionalizmy|archaizmy
Klíčová slova v angličtině:
Translation|Translation problems|Vladimir Sorokin|neologism|occasionalism|archaism
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Diplomová práce „Nepřeložitelné ze Sorokina“ má teoreticko-empirické zaměření. Jejím cílem je popsat problematiku překladu tvorby ruského autora Vladimíra Sorokina a zaměřit se na takové pasáže v dílech, které by mohly způsobit překladateli jisté obtíže. V teoretické části je definován obecný teoretický rámec pro translatologickou analýzu překladatelských problémů. Nejčastější úskalí, s nimiž se překladatel při překladu Sorokinových děl setkává, jsou následně definována a systematizována do několika základních skupin, jakými jsou například autorské neologismy, cizojazyčné lexikum a další. Empirická část diplomové práce je zaměřena na rozbor konkrétních překladatelských řešení, která jsou ukázána na příkladech z několika vybraných děl tvorby Vladimira Sorokina. Cílem diplomové práce je zjednodušit porozumění dílům tohoto autora, ale především usnadnit práci překladatelům Sorokinovy tvorby. Varianty řešení obtížně přeložitelných či zcela nepřeložitelných úseků Sorokinova díla, pak mohou návodně posloužit překladatelům i jiných děl a autorů.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English) The present thesis titled „Untranslatable from Sorokin“, is applying both theoretical and empirical approach. Particular attention is paid especially to translations from Russian to Czech language. This thesis focuses on common translation problems while working with books of Russian writer Vladimir Sorokin. The introduction to the theoretical part of the present study is devoted to general theoretical framework of translatological analysis of specific translation problems. In next step the most common difficulties are defined and systemized in several groups like author´s neologism, foreign language lexicon, etc.. Empirical part of this thesis focuses on solving of particular translation problems and its analysis. These problems are also explained using examples from works of Vladimir Sorokin. The main goal of the thesis is partly to simplify understanding of Sorokin’s books, but mainly to ease the work for translators. Various ways of dealing with difficultly translatable or completely untranslatable parts of Sorokin´s books can then also help translators who translate another works from different authors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karina Biarozkina 1.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karina Biarozkina 423 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karina Biarozkina 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karina Biarozkina 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D. 358 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. 152 kB