velikost textu

Porovnání proměn obsahu Týdeníku Československé televize v letech 1989 a 1990

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání proměn obsahu Týdeníku Československé televize v letech 1989 a 1990
Název v angličtině:
Comparison of changes in content of weekly Czechoslovakian television schedule magazine between years 1989 and 1990
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Aneta Šteflová
Vedoucí:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Id práce:
192844
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Programový časopis, týdeník, televize, televizní program, tisk, masová média, Československá televize
Klíčová slova v angličtině:
Schedule magazine, weekly magazine, television, TV programme, press, mass media, Czechoslovakian television
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá porovnáním dvou vybraných ročníků (konkrétně ročníky 1989 a 1990) programového časopisu Týdeník Československé televize. Toto periodikum patřilo mezi lety 1965 a 1990, ve kterých vycházelo, k hlavním zdrojům televizního programu Československé televize, jejíž sledování patřilo ve většině domácností ke každodenním rituálům. Kromě televizního programu však týdeník přinášel také informace dotýkající se celospolečenských otázek, které tak způsobovaly to, že byl pro zákazníky ještě atraktivnější. O své čtenáře tak, obdobně jako Československá televize o své diváky, neměl týdeník nouzi. Díky velké oblibě čtenářů a úzkému provázání s Československou televizí také pro něj platilo, že byl jedním z nástrojů pro ovlivňování veřejného mínění. Tato práce si proto klade za cíl zanalyzovat do jaké míry se do tvorby týdeníku promítala politicko-ekonomicko-sociální situace v Československu ve vybraných letech, tj. roky 1989 a 1990. Po vymezení teoretických předpokladů, které pokládají základy pro porozumění zkoumaným dokumentům a celospolečenským poměrům, identifikuje práce ty části periodika, jež jsou pro analýzu relevantní a v části praktické pak čtenáři představuje samotnou analýzu vybraných rubrik týdeníku. U každé z rubrik jsou vždy porovnány oba zkoumané ročníky týdeníku a následně je jejím porovnáním vytvořen dílčí závěr dané analýzy. Celkové porovnání obou ročníků pak přináší Závěr této diplomové práce. V něm se mezi porovnávanými ročníky 1989 a 1990 objevují rozdílnosti např. ve výběru témat, postoji k vládnoucí politické straně, výběru osobností, s nimiž je v rámci týdeníku veden rozhovor či ve výběru zemí původu anoncovaných filmů.  
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis compares two selected editions of a programme journal Czechoslovakian Television Weekly, specifically years 1989 and 1990. This journal had been issued between years 1965 and 1990 and used to be one of the main sources of a television programme of the Czechoslovakian Television, which was daily watched in many households. Except for the television programme, the journal also dealt with society-wide questions and this made it even more attractive to readers. As a result there was no shortage of readers, nor viewers of the television. Thanks to the vast popularity among readers as well as a close link to the Czechoslovakian Television, the journal was one of the tools to influence the public opinion. The objective of this thesis is to analyze the level of influence of changing political-economical- social situation in Czechoslovakia to journal editions of years 1989 and 1990. After the theoretical foundations that guide readers to understand examined documents and society-wide circumstances, the thesis identifies sections of the journal that are relevant for the analysis and subsequently in the practical part introduces the analysis of relevant sections of the journal. For each section, there is an analysis of both examined editions of the journal and by comparing them is reached a partial section conclusion. The complete comparison of selected editions is in the Conclusion part of this thesis. There are differences between the editions of 1989 and 1990, for example in selection of topics covered, attitude to the governing political party, choice of celebrities interviewed or in origin of movies presented.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Šteflová 8.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Aneta Šteflová 4.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Šteflová 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Šteflová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 341 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB