velikost textu

Hudební online žurnalismus: weby iReport a Musicserver a uplatňování teoretických konceptů žurnalistiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudební online žurnalismus: weby iReport a Musicserver a uplatňování teoretických konceptů žurnalistiky
Název v angličtině:
Music online journalism: iReport and Musicserver websites and application of theoretical concepts of journalism
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Marta Šindlauerová
Vedoucí:
PhDr. Milan Kruml
Oponent:
Karol Lovaš
Id práce:
192842
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
online žurnalismus, teoretické koncepty, Musicserver, iREPORT, hudba, agenda-setting, gatekeeping, objektivita, participativní žurnalistika, user generated content, digital labour, sociální sítě, bulvarizace, přechylování, sémitocká analýza, interextualita, hypertextualita, profesionalizace,
Klíčová slova v angličtině:
online journalism, theoretical concepts, Musicserver, iREPORT, music, agenda-setting, gatekeeping, objectivity, participative journalism, user generated content, digital labour, social networks, tabloidization, name transformation, semiotic analysis, intertextualiy, hypertextuality, professionalism.
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce popisuje uplatnění teoretických konceptů žurnalistiky v prostředí dvou nejpopulárnějších hudebních webů Musicserver a iREPORT. V základu k tématu jsou představeny základní charakteristiky online žurnalismu a problematika pojmu „ideální kritik“. Dále jsou nejprve teoreticky nastíněny a následně zanalyzovány koncepty agenda-settingu, gatekeepingu, objektivity a biasu, participativní žurnalistiky, user generated content, profesionalizace, hypertextuality a intertextuality, využití sociálních sítí, bulvarizace a analýza se dotkne i problematiky přechylování. Rovněž je provedena sémiotická a obrazová analýza vybraných vzorků. Práce se na základě aplikace konceptů pokouší vysvětlit způsob fungování webů, aspekty ovlivňující jejich obsah, faktory působící na selekci témat, způsoby práce s publikem, problémy v souvislosti s objektivitou v kritickém hodnocení umění, nároky kladené na redaktory a míru vlivu na čtenáře. Klíčová slova online žurnalismus, teoretické koncepty, Musicserver, iREPORT, hudba, agenda-setting, gatekeeping, objektivita, participativní žurnalistika, user generated content, digital labour, sociální sítě, bulvarizace, přechylování, sémitocká analýza, interextualita, hypertextualita, profesionalizace.
Abstract v angličtině:
Annotation The diploma thesis describes the application of theoretical concepts of journalism into the environemnt of two most popular music websites Musicserver and iREPORT. In the theoretical basis for the topic are featured the basic characteristics of online journalism and the problematic nature of the term „ideal critic“. Furthermore, there are at first theoretically established and afterwards analyzed the concepts of agenda-setting, gatekeeping, objectivity and bias, participative journalism, user generatec content, professionalism, hypertextuality and intertextuality, the usage of social networks, tabloidization and the analysis will also touch upon the issue of name transformation to fit the Czech language. There is also a semiotic and visual analysis of chosen samples performed. On the basis of concepts, the paper intends to explain the functioning of the websites, the aspects that are influencing their content, the factors that have an effect on the selection of the content, the means of working with the audience, the problems in terms of objectivity in the art criticism, the requirements laid upon the editorial staff members and the level of influence upon the readers. Keywords online journalism, theoretical concepts, Musicserver, iREPORT, music, agenda-setting, gatekeeping, objectivity, participative journalism, user generated content, digital labour, social networks, tabloidization, name transformation, semiotic analysis, intertextualiy, hypertextuality, professionalism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marta Šindlauerová 4.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Marta Šindlauerová 2.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marta Šindlauerová 2.06 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marta Šindlauerová 2.06 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Milan Kruml 314 kB
Stáhnout Posudek oponenta Karol Lovaš 159 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB