text size

Interpretace americké historie v současném kontextu americké společnosti: Od Bradleyho komise k osnovám historie v 21. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Interpretace americké historie v současném kontextu americké společnosti: Od Bradleyho komise k osnovám historie v 21. století
Titile (in english):
Interpretation of American History in the Context of Contemporary U.S. Society: From Bradley Commission to 21st Century History Curriculum
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Petra Vondrová
Supervisor:
PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Lucie Kýrová, Ph.D.
Thesis Id:
192830
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of North American Studies (23-KAS)
Study programm:
International Area Studies (N6702)
Study branch:
American Studies (AS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
26/09/2017
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
USA, kolektivní paměť, historická reflexe, diskurzivní analýza
Keywords:
USA, collective memory, historical reflection, discourse analysis
Abstract (in czech):
Abstrakt Práce se zabývá vztahem kolektivní paměti jedince a působením společnosti s eventuální schopností vytvářet sociální kapitál. Tento jev práce zkoumá z pohledu amerického federálního vzdělávacího systému a jeho výkladu historického narativu studentům. Tématem práce je interpretace historických událostí v kontextu americké společnosti, jejíž struktura se za posledních třicet let zásadně změnila. Spolu se společenskými změnami prošel úpravou i federální systém testování studentů a na to navázané financování federálních vzdělávacích institucí. Americká společnost z toho může těžit v případě vnitřní semknutosti, anebo naopak může být stále více roztříštěná, pokud se nepodaří jedince uvést do soudobého společenského nastavení. Časově je výzkum vymezen od zasedání Bradleyho komise, která v roce 1988 vydala celková doporučení pro obměnu zacházení s historickými osnovami, a poté práce sleduje vývoj až do roku 2014. V době politických změn s koncem studené války docházelo k neustálé reinterpretaci americké historie a společenské identity. Na přelomu tisíciletí a po roce 2014 došlo velké diskuzi na poli akademickém, společenském i politickém o podobě historického vzdělávání. Práce vývoj detailně zkoumá formou diskurzivní analýzy proměny testů Advanced Placement z americké historie, která je uvedena na pozadí kvantitativního výzkumu mediální reflexe jako soudobý kontext.
Abstract:
Abstract The thesis aims to analyze the relationship of the collective memory of an individual and his/her inclusion with the society and eventual ability to generate social capital. This paper evaluates the American federal education system and its interpretation of the historical narrative to the students. The focus of this thesis is the interpretation of historical events in the context of American society, whose structure has changed fundamentally over the past 30 years. Not only society has suffered a significant change, the federal system of student testing and the federal education institutions' funding have been revised too. American society can benefit from it through internal intercourse or, on the contrary, it can become more fragmented if it fails to bring the individual into a contemporary social setting. The work has been defined in time since the Bradley Commission has issued general recommendations to change approach to historical curricula, and then continues to explore the development until 2014. The political changes with the end of the Cold War led to a constant reinterpretation of American history and the secondary the collective identity. In the new millennium and after the year 2014 it has concluded in a discussion about historical education on academic, social and political fields. This work examines in detail the discourse analysis of Advanced Placement Tests in American History, which is presented in context of quantitative research on social reflection through media presentation.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Petra Vondrová 1.92 MB
Download Abstract in czech Bc. Petra Vondrová 110 kB
Download Abstract in english Bc. Petra Vondrová 10 kB
Download Supervisor's review PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 257 kB
Download Opponent's review Mgr. Lucie Kýrová, Ph.D. 230 kB
Download Defence's report Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 152 kB