velikost textu

Postava novináře v dánském seriálu Vláda

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postava novináře v dánském seriálu Vláda
Název v angličtině:
Character of Journalist in the Danish Series Borgen
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klára Krištofíková
Vedoucí:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Oponent:
Prof. MgA. D.J. Novotný
Id práce:
192808
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Seriál, novinář, narativ, postava novináře ve filmu a seriálu, imerze, vizualizace, analýza postavy novináře.
Klíčová slova v angličtině:
Series, journalist, narrative, character of a journalist in the movies and series, immersion, visualisation, analysis of a journalist’s character.
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Diplomová práce Postava novináře v dánském seriálu Vláda si klade za cíl analyzovat roli a vývoj charakteru postavy novináře z hlediska jeho profesního života. Zároveň je cílem práce vytvořit typologii situací, do kterých se novinář seriálu nejčastěji dostává. Práce se věnuje mýtům a stereotypizacím, které obestírají profesi novináře a zjišťuje, jak se tyto stereotypy projevují v audiovizuálním díle. Základem analýzy a přístupu k narativu je kniha Narativ jako virtuální realita: imerze a interaktivita v literatuře a elektronických médiích od Marie-Laure Ryan. Ta bere narativ jako mentální obraz nebo konstrukt, který se skládá ze světa obývaného bytostmi, které svým jednáním tento svět mění. Pro vytvoření typologie situací práce vychází z diagramů vztahů a událostí mezi postavami. Tyto diagramy jsou vytvořeny ve vizualizačním programu, který umožňuje zpřehlednění vztahů mezi jednotlivými subjekty, zvýraznění situací, které se v sériích opakují a postav, které jsou v centru dění. Následně také umožňuje efektivnější obsahovou analýzu díky celkovému pohledu na jednotlivé série a jejich systematickému a úplnému popisu.
Abstract v angličtině:
Abstrakt anglicky The aim of the diploma thesis Character of A Journalist in the Danish Series Borgen is to analyze the role and development of the journalist’s character in terms of his professional life. At the same time, the aim is to create a representative typology of situations the journalist often gets into. The thesis deals with myths and stereotypes that surround the journalist profession and finds out how are these stereotypes reflected in the audiovisual work. The basis of the analysis and narrative approach is book Narrative as Virtual Reality: Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media by Marie-Laure Ryan. It takes a narrative as a mental image or construct, which consists of a world inhabited by beings who, by their actions, change the world. To create a situation typology the thesis works with set of diagrams. The diagrams visualise relationships and events between the characters. These diagrams are created by a visualisation program that makes it easy to understand the relationships between individual subjects, highlights the repeating situations and the characters at the heart of the action. It also allows more effective analysis through the overal view of the series and their systematic and complete description.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Krištofíková 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Krištofíková 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Krištofíková 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 241 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MgA. D.J. Novotný 154 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB