velikost textu

Mediální pokrytí letních olympijských her 1948, 1952 a 1956 v československém tisku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální pokrytí letních olympijských her 1948, 1952 a 1956 v československém tisku
Název v angličtině:
Media coverage of the Summer Olympic Games 1948, 1952 and 1956 in the Czechoslovakian press
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Kadeřábek
Vedoucí:
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Macková
Id práce:
192803
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československo, letní olympijské hry, Londýn, Helsinky, Rudé právo, média, komunismus, ideologie, Zátopek, sport
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovakia, Summer Olympic Games, London, Helsinki, press, communism, ideology, Zátopek, sport
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje mediální pokrytí letních olympijských her 1948 v Londýně a 1952 v Helsinkách ve vybraných československých médiích. Kvalitativní obsahovou analýzou porovnává proměnu olympijského zpravodajství v Londýně s Helsinkami, především z ideologického hlediska. Začátek práce tvoří popis poválečného vývoje Československa mezi lety 1945 až 1952. Ve stejném období sleduje i mezinárodněpolitickou situaci a mediální vývoj v Československu. Přes definici teoretických pojmů – komunismu, kapitalismu, ideologie, ideologického čtverce a metodologie – se dostává k nejrozsáhlejší části, kterou tvoří kapitoly o britských a finských hrách pohledem československého tisku. Tato část práce je dále rozdělena na podkapitoly podle témat, kterými se československá média na daných hrách nejvíce zaobírala. Poté následuje porovnání mezi londýnskými a helsinskými hrami, které na základě uvedení příkladů popisuje ideologickou proměnu zpravodajství a mediálního obsahu československých médií mezi lety 1948 and 1952.
Abstract v angličtině:
The diploma thesis analyses the media coverage of the 1948 Summer Olympics in London and 1952 in Helsinki in selected Czechoslovakian media. The qualitative content analysis compares the transformation of Olympic coverage in London with Helsinki, especially from an ideological point of view. The thesis begins with a description of the post-war development of Czechoslovakia between 1945 and 1952, continues with media development in the same period and through the definition of theoretical concepts – communism, capitalism, ideology, ideological square and methodology – reaches the most extensive part dealing with the British and Finnish Games from the view of the Czechoslovakian press. This part of the thesis is further divided into subchapters according to the topics that were most covered by the Czechoslovakian media at the Games. This is followed by a comparison between the London and Helsinki Games, which, based on examples, describes the ideological transformation of coverage and media content of the Czechoslovakian media between 1948 and 1952.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Kadeřábek 3.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Kadeřábek 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Kadeřábek 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Macková 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 153 kB