velikost textu

Rozdíly ve vysílání veřejnoprávní a komerční rozhlasové stanice (na příkladu Radiožurnálu a Rádia Impuls)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozdíly ve vysílání veřejnoprávní a komerční rozhlasové stanice (na příkladu Radiožurnálu a Rádia Impuls)
Název v angličtině:
The Differences between Public and Commercial Radio Broadcasting (exemplified by Radiožurnál and Rádio Impuls)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Dolejšová
Vedoucí:
PhDr. Josef Maršík, CSc.
Oponent:
Karol Lovaš
Id práce:
192796
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozhlas, rozhlasové vysílání, rozhlasové stanice, rozdíly, Radiožurnál, Rádio Impuls
Klíčová slova v angličtině:
radio, radio broadcasting, radio stations, differences, Radiožurnál, Rádio Impuls
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce Rozdíly ve vysílání veřejnoprávní a komerční rozhlasové stanice (na příkladu Radiožurnálu a Rádia Impuls) se zabývá odlišnostmi ve vysílání veřejnoprávní rozhlasové stanice Radiožurnál a komerční rozhlasové stanice Rádio Impuls. Výběr stanic nebyl náhodný. Radiožurnál zůstává podle Radioprojektu, oficiálního výzkumu poslechovosti realizovaného společnostmi MEDIAN a STEM/MARK, dlouhodobě nejposlouchanější stanicí Českého rozhlasu a patří mezi nejposlouchanější celoplošné stanice v České republice. Rádio Impuls je od začátku existence tohoto výzkumu nejposlouchanější celoplošnou stanicí u nás. Práce nezkoumá obecné rozdíly ve vysílání těchto dvou stanic, které jsou platné i pro další stanice Českého rozhlasu a ostatní komerční stanice. Místo toho se zabývá konkrétními odlišnostmi v jejich vysílání. Po úvodním zařazení zkoumaných stanic do kontextu mediálního systému v České republice, popisu jejich vzniku a současného formátu se další kapitoly zaměřují na jednotlivé rozdíly. Pozornost je věnována pořadům, zpravodajským relacím, vstupům moderátorů do vysílání a dvěma vybraným publicistickým pořadům – Ranní interview a Tři Impulsy na tělo. Poslední kapitola hodnotí zvukovou, lexikální, morfologickou a syntaktickou rovinu mluvených projevů moderátorů.
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis The Differences between Public and Commercial Radio Broadcasting (exemplified by Radiožurnál and Rádio Impuls) deals with differences in broadcasting of public radio station Radiožurnál and commercial radio station Rádio Impuls. The selection of stations was not random. Radiožurnál stays according to Radioprojekt, official radio audience research realized by companies MEDIAN and STEM/MARK, the longterm most listened radio station of Czech Radio and belong to most listened radio station countrywide. Rádio Impuls is since the begining of this research most listened radio station countrywide. Diploma thesis does not examine general differences in radio broadcasting between these two radio stations which are valid for another radio stations of Czech Radio and for other commercial radio stations. Instead of this it deals with specific differences in their radio broadcasting. After introductory inclusion of examined radio stations to media system in the Czech Republic, description of their origin and current format, other chapters focus on individual differences. Attention is dedicated to programs, news, moderators´ inputs and two publicistic programs – Ranní interview and Tři Impulsy na tělo. Last chapter evaluates audio, lexical, morphological and syntactical level of moderators´speeches.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Dolejšová 3.74 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kristýna Dolejšová 834 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Dolejšová 259 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Dolejšová 263 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Maršík, CSc. 239 kB
Stáhnout Posudek oponenta Karol Lovaš 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB