velikost textu

Tradiční média a boj s tzv. fake news na příkladu BBC, ARD a Rádia Svobodná Evropa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tradiční média a boj s tzv. fake news na příkladu BBC, ARD a Rádia Svobodná Evropa
Název v angličtině:
Traditional media and its battle against fake news: the case of BBC, ARD and Radio Free Europe
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Čáslavská
Vedoucí:
PhDr. Václav Moravec, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Id práce:
192795
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fake news, dezinformace, misinformace, tradiční média, online média
Klíčová slova v angličtině:
fake news, desinformation, misinformation, traditional media, online media
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá, jak se vybraná tradiční média můžou vymezit vůči obrovskému množství dezinformací ve veřejném prostoru. Diplomová práce nejprve analyzuje pojem fake news, přičemž zkoumá rozdílné pojetí tohoto výrazu napříč americkým a anglosaským prostředím. V následujících kapitolách diplomová práce uvádí souvislost mezi důvěrou v média a šířením fake news, nastiňuje psychologické faktory, které šíření fake news ovlivňují a upozorňuje na roli mediální gramotnosti. Následující kapitoly uvádí konkrétní možnosti, jak se tradiční média můžou vůči fake news vymezit, a to například pomocí pomalé žurnalistiky či důkladným ověřováním faktů. Tak se práce dostává ke třem analyzovaným fact-checkingovým oddělením, jež vznikla v rámci zahraničních tradičních médií. Oddělení ARD Faktenfinder, BBC Reality Check a RFE/RL/VOA Polygraph.info, která vznikla mezi lety 2015 až 2017, berou vyvracení fake news a ověřování informací jako samostatný novinářský výstup. Pomocí polostrukturovaných rozhovorů diplomantka zkoumala, jak tato oddělení fungují, jak definují fake news, jaké mají plány do budoucna či zda aktivně přispívají k rozvoji mediální gramotnosti. Komparativní analýza výpovědí vedoucích těchto oddělení ukázala, že ani jedno z oddělení nemá k dispozici analýzu, která by zkoumala dopad činnosti oddělení na mediální konzumenty. Ukázalo se rovněž, že všichni tři respondenti definují fake news poměrně široce, přičemž se věnují nejen příspěvkům kolujícím po sociálních sítích, ale také výrokům politiků. Z výpovědí respondentů vyplynulo, že je znepokojuje zpolitizování pojmu fake news a že se zájem o ověřování informací zvyšuje. Důkazem je mimo jiné fakt, že byla oddělení založena jako dočasné projekty, avšak jednotlivé mediální domy se je nakonec rozhodly provozovat i nadále. V rámci českých tradičních médií podobná oddělení zatím nevznikla. Rozhovory s řediteli zpravodajství České televize a Českého rozhlasu ukázaly, že vznik nových fact- checkingových oddělení ani jedna z institucí neplánuje, a to hlavně kvůli finanční i personální náročnosti provozu.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis examines how traditional media could reinforce its position as a reliable source of information, overcoming the huge amount of misinformation in public space. First, the thesis analyzes the concept of fake news, examining different concepts of this expression across American and Anglo-Saxon environments. In the following chapters, the thesis presents a link between trust in media and the spread of fake news, outlines psychological factors that allow for fake news to be spread easily and highlights the role of media literacy. Next chapters list the specific ways in which traditional media can fight against fake news, for example through slow journalism or factual verification. That is how the thesis gets to the three analyzed fact-checking departments, which were established as a part of foreign traditional media: ARD Faktenfinder, BBC Reality Check and RFE / RL / VOA Polygraph.info. These departments were founded between 2015 and 2017 and perceive verification of information as an independent journalistic output. Using semi-structured interviews, the thesis examines how these departments work, how they define fake news, what are their future plans or whether they actively contribute to the development of media literacy. Comparative analysis has shown that none of the departments has analyzed the impact of its activity on media consumers. It also turned out that all three respondents define fake news fairly broadly, focusing on not only contributions circulating on social networks, but also on statements of politicians. Respondents' testimonies have shown that they are concerned about the politicization of the term “fake news” and that interest in verifying information has been increasing. The proof is, among other things, that the departments were established as temporary projects but the media outlets eventually decided to continue to operate them. There are no such departments operating as a part of Czech traditional media outlets. Interviews with News Directors of the Czech Television and the Czech Radio have shown that these institutions are not planning any new fact-checking departments, mainly because of financial demands and lack of staff.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Čáslavská 5.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Čáslavská 992 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Čáslavská 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Čáslavská 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Moravec, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Barbora Osvaldová 239 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Filip Láb, PhD. 152 kB