velikost textu

Volba generálního ředitele České televize v roce 2017 jako zpravodajské téma

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Volba generálního ředitele České televize v roce 2017 jako zpravodajské téma
Název v angličtině:
The election of the Director General of Czech Television in 2017 as a news topic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dominika Coufalová
Vedoucí:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Oponent:
Phdr. Martin Lokšík
Id práce:
192793
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká televize, nastolování témat, veřejná služba, média, mediální agenda, Rada České televize
Klíčová slova v angličtině:
Czech Television, agenda-setting, public service, media, media agenda, Council of the Czech Television
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá volbou generálního ředitele České televize v roce 2017. Na téma je pohlíženo z hlediska mediální agendy jednotlivých tištěných a internetových médií. Zkoumaná média byla vybrána klíčem nejvyšší čtenosti ve zkoumaném období od začátku ledna do konce dubna 2017. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá specifiky účinků médií, které kategorizuje do tří typů. Dále teorie zmiňuje koncept nastolováním témat, který řadíme do dlouhodobých účinků médií, a do kterého patří zkoumaná mediální agenda. Teorie také vymezuje pojmy veřejnoprávní média a média veřejné služby, pojmy s nimi související a základní právní ukotvení. Teoretická část představuje instituci České televize a její dozorčí orgán, který generálního ředitele volí, Radu České televize. Praktická část skrze analýzu zpravodajských výstupů, které byly k volbě ve vymezeném období publikovány, pomocí kvantitativní obsahové analýzy a kvalitativní analýzy rámců ukazuje, jakým způsobem byla volba v mediálním prostředím zobrazována a jaká témata nastolovala. V kvantitativní části jsou stanoveny kódy, které se ve zpravodajských výstupech nejvíce vyskytovaly. Kvalitativní část pak pracuje s pěti rámci, které z kvantitativní analýzy vyplynuly a bylo zajímavé je zkoumat do hloubky, tedy kvalitativním způsobem. Závěrem diplomové práce jsou zodpovězeny tři stanovené výzkumné otázky.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the election of the Director General of Czech Television in 2017. The topic is viewed from the perspective of the media agenda of print and online media. The researched media was chosen by the key of the highest readership in the period from the beginning of January to the end of April 2017. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the specifics of the effects of media, which categorizes into three types. Furthermore, the theory mentions the concept agenda-setting, which belong to the long-term effects of the media, and which includes the examined media agenda. The theory also defines the concepts of public service and public service media, related terms and basic legal anchoring. The theoretical part also presents the Czech Television institution and its supervisory body, which elects the General Director, the Council of Czech Television. The practical part, through the analysis of news outputs that were published for the election in the defined period, using quantitative content analysis and qualitative analysis of the frameworks, shows how the choice was displayed in the media environment and what topics it raised. The quantitative part defines the codes that were most frequent in the news output. The qualitative part then works with five frameworks, which emerged from the quantitative analysis and it was interesting to examine them in depth, ie in a qualitative way. At the end of the diploma thesis, three research questions are answered.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Coufalová 1.46 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dominika Coufalová 577 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Coufalová 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Coufalová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta Phdr. Martin Lokšík 243 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Filip Láb, PhD. 152 kB