velikost textu

Současná literární reportáž a její vývoj v České republice, Polsku a Francii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současná literární reportáž a její vývoj v České republice, Polsku a Francii
Název v angličtině:
Contemporary literary reportage and its evolution in the Czech republic, Poland and France
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Esther Beshirová Idris
Vedoucí:
PhDr.,PhD. Jana Čeňková
Oponent:
doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Id práce:
192791
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Literární reportáž, polská škola reportáže, žurnalistika, fikce, důvěryhodnost, místa nedourčenosti, Lidia Ostałowska, naratologie, Francie, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
Literary reportage, Polish School of Reportage, journalism, fiction, trustworthiness, narrative gaps, Lidia Ostałowska, narratology, France, Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá vývojem a současným stavem literární reportáže v České republice, Polsku a ve Francii. Zasazuje literární reportáž do mediálního kontextu, zaměřuje se na historii žánru a jeho hlavní představitele, mapuje aktuální stav liteární reportáže v uvedených zemích, autory a témata jejich textů. Rozebírá faktory, které ovlivňují práci literárních reportérů. Práce se ve svém teoretickém základu opírá o odborné publikace oreportážním žánru v jednotlivých státech ve vztahu k polské reportážní škole a jejím charakteristickým rysům. Řeší zároveň používání prvků fikce, které ovlivňují důvěryhodnost a pravdivost literární reportáže. Ve své praktické části poté rozebírá reportáž Spánek do oběda a zábava do rána polské reportérky Lidie Ostałowské za účelem demonstrovat, jak mohou literární postupy ovlivňovat reportáž po formální i obsahové stránce. K tomu využívá metodu naratologické analýzy a koncept míst nedourčenosti. V závěru práce jsou následně poznatky z teorie žánru aplikovány ve vlastní autorské reportáži s názvem Nantes. Voda, plyn a oheň.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation deals with the evolution and current state of literary reportage in the Czech Republic, Poland and France. It puts literary reportage in media context with emphasis on history of the genre and its main representatives, it maps the current state of literary reportage in selected countries, authors, and themes of their texts. It analyzes the factors that affect the work of literary reporters.This thesis in its theoretical part relies on academic publications about the genre of reportage in each state in relation to Polish School of Reportage and its attributes. It also examines the usage of fictional components that affects trustworthiness of literary reportage. The practical part of the thesis is then dedicated to analysis of the reportage Spánek do oběda a zábava do rána by polish reporter Lidia Ostałowska in order to show what kind of impact literary techniques can have on form and content of reportage. To do so, it uses the method of narratological analysis and the concept of narrative gaps. In the end, the findings from the field of the genre are applied in my own authorial reportage called Nantes. Voda, plyn a oheň.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Esther Beshirová Idris 965 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Esther Beshirová Idris 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Esther Beshirová Idris 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr.,PhD. Jana Čeňková 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Barbora Osvaldová 238 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB