velikost textu

Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice
Název v angličtině:
The Factors Affecting the Low Numbers of Women Working as IT Professionals in Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Andrea Soumarová
Vedoucí:
doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.
Id práce:
192789
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a (F)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Informační technologie, gender, nerovnost, pracovní trh, stereotypy
Klíčová slova v angličtině:
Information technology, gender, disparity, labour market, stereotypes
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce s názvem „Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice se soustředí na problematiku vysokého nepoměru mužů a žen v IT profesích na českém pracovním trhu. Na prvních stránkách představuji teoretické směry, které se problematikou zabývají od 80. let 20. století. Dále přibližuji problematiku nízkého počtu žen v IT profesích nejen v České republice, ale stručně komentuji hledání řešení situace také na mezinárodní úrovni. Nedílnou součástí textu je popis aktuálního stavu na pracovním trhu v České republice. V poslední řadě rozvádím jednotlivé faktory, které ovlivňují ženy při výběru budoucího povolání a brání jim vstupu do oboru informačních technologií. Součástí práce je výzkumné šetření, které přináší podrobné informace o zkušenostech žen, které pracují v IT profesích v České republice. Teoretickým východiskem mé diplomové práce je koncept genderu, podle kterého nejsou schopnosti a vlastnosti, které stereotypně připisujeme mužům a ženám biologicky dané, ale společensky utvářené.
Abstract v angličtině:
Abstract The Diploma Thesis "The Factors Affecting the Low Numbers of Women Working as IT Professionals in Czech Republic" does focus on the issue of disproportion of men and women working in IT field in the Czech labor market. The theoretical background reaching up to 1980's is presented on the first pages . I slightly come across the issue of low numbers of women working as IT professionals in the Czech Republic, but I also briefly comment on international findings for solution of this situation. The important part of the text is the description of current situation of the Czech Republic labour market. Last but not least I debate on factors influencing womens decisions when choosing future profession and what stops them from choosing the information technology field. Part of the thesis is also survey which provides detailed information of the experience of women working as IT professionals in Czech Republic. The theoretical point of the thesis is the gender concept, according to this concept the skills and abilities of women and men aren't biologically given as we often stereotype, but they are formed socially.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Soumarová 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Soumarová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Soumarová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 343 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 304 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 152 kB