velikost textu

Ústavní transformace a zánik čs. federace po listopadu 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ústavní transformace a zánik čs. federace po listopadu 1989
Název v angličtině:
Constitutional transformation and dissolution of the Czechoslovak Federation after November 1989
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Viktor Janeček
Vedoucí:
doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.
Oponent:
JUDr. Jiří Hřebejk
Id práce:
192786
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československá federace. Ústavní zánik federace
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovak federation. Constitutional dissolution of the federation
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce o ústavní transformaci a zániku československé federace po listopadu 1989 se soustředí na legislativní reflexi politických změn a posunů v situaci nominální federace, v níž státoprávní ambice jedné ze dvou federálních republik nikdy nebyly fakticky naplněny. Důsledkem této situace byl zánik federálního státu, dojednaný politickými reprezentacemi národních republik při snaze zorganizovat zánik státu co možná legálními prostředky, z větší části vytvářenými ad hoc. Cílem práce je popsat tyto legislativní prostředky legálního zániku státu od politické formulace zásad přes procesy tvorby a přijímání až po jejich konečnou podobu. První část se věnuje vzniku československé federace v roce 1968, přerušení procesu federalizace v období tzv. normalizace a pokračování tohoto procesu po změně politického rozdělení sil v roce 1989, včetně návrhů komunistické a opoziční ústavy v závěru téhož roku. Druhá část diplomové práce popisuje transformaci československé federace tak, jak probíhala v prvním roce po převratu. Zahrnuje pojednání o integrujících prvcích federativního státu a věnuje se dvěma zákonům, které ve své době upravily rozdělení kompetencí mezi národní republiky a federální stát, tzv. malému a velkému kompetenčnímu zákonu. Třetí část popisuje politické posuny, vytvářející názorová východiska v dalším volebním období, a věnuje se zásadním zákonům, které ve volebním mezidobí vznikly, tedy ústavnímu zákonu o Nejvyšším soudu a ústavnímu zákonu o referendu včetně problémů, které způsobila neschopnost či nemožnost formulovat referendovou otázku. Čtvrtá část popisuje politické a legislativní dění po volbách v roce 1992. Dochází k závěru, že federace se rozpadla spíše než pro rozpory mezi národními státy z toho důvodu, že neexistovala významná politická síla, která by měla zájem na jejím zachování. Z pohledu legislativních prací popisuje tato kapitola transformaci závěrů politických jednání v zákony, legalizující rozvolňování federace až k jejímu zániku. Věnuje se také samostatnému postupu Slovenské republiky při vyhlášení svrchovanosti a Ústavy Slovenské republiky, zvláště ve světle tehdy ještě platných federálních zákonů. Akcentuje proces tvorby a přijetí pozoruhodného ústavního zákona o zániku československé federace, jímž existující stát legitimním způsobem vyhlásil ukončení své existence, a končí popisem zákonů, které technicky umožnily toto ukončení.
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis „Constitutional transformation and dissolution of Czechoslovak Federation after November 1989“ is focused on legislative reflection of political changes in a federation in which one of the two nations’ state-law ambitions have never been sufficiently fulfilled. This situation resulted into the dissolution of the federation that happened as an outcome of political negotiations of either republic’s political representations that have endeavored to proceed with as legal means as possible, however mostly created ad hoc. The aim of this thesis is to describe these legal means of legal dissolution of a state since their political formulation, through their origination until their final acceptance. First part of this diploma thesis describes the origination of Czechoslovak Federation in 1968, interruption of the federalization processes in the times of so-called normalizations and continuance of this process after the changes in 1989 including drafts of a communist constitution and an opposition constitution towards the end of this year. Second part of this diploma thesis describes transformation of the Czechoslovak Federation as it happened in the first year after the Velvet revolution. This part also includes disquisition about integrating elements of a federative state as well as it is thoroughly dedicated to the two of the most important legal acts that at that time codified distribution of competences between the republics and the federation itself, i.e. the Small and Large Competence Act. Third part of this diploma thesis describes political tensions that resulted into different bases of opinions in the next political term as well as it speaks about fundamental statues that have arisen in this period, i.e. the Constitutional Act on the Supreme Court and the Constitutional Act on the Referendum. The fourth part of this diploma thesis describes political and legislative processes that had been happening after the elections in 1992. There it concludes that the Federation had been dissolved not mainly because of the conflicts between the nation states, but because there was no significant political force that would be interested in preservation of the Federation. As far as the legislative aspects are concerned this part describes transformation of conclusions of political negotiations into legislative acts that have led to dissolution of the Federation. In this part I also speak about the independent approach the Slovak republic has chosen to pursue when it declared sovereignty and its own Constitution even as it still was a member of the Federation. As a final topic in this diploma thesis there is an adoption of a remarkable Constitutional Act on the Dissolution of the Czechoslovak Federation which was used as a vehicle that allowed for legitimate termination of its own existence followed by description of legal acts that were of a technical nature connected to the aforementioned Constitutional Act.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Viktor Janeček 814 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Viktor Janeček 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Viktor Janeček 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc. 47 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Hřebejk 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB