velikost textu

Role veřejného žalobce v řízení před soudem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role veřejného žalobce v řízení před soudem
Název v angličtině:
The Role of the Public Prosecutor in the Court Proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavel Řehák
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
192785
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Veřejný žalobce, trestní řízení, hlavní líčení
Klíčová slova v angličtině:
Public Prosecutor, Criminal Proceedings, Trial
Abstrakt:
Role veřejného žalobce v řízení před soudem Abstrakt Cílem této práce je komplexní analýza problematiky veřejného žalobce a jeho role, kterou zastává zejména v soudním řízení. Důvodem mého výzkumu je osobní zájem o trestní právo a problematiku státních zástupců obecně, jakož i z mého pohledu velká důležitost tohoto tématu, zejména v souvislosti s dlouhodobou odbornou diskusí nad uvažovanými koncepčními změnami relevantních českých předpisů - trestního řádu a zákona o státním zastupitelství. Práce se skládá ze čtyř ústředních kapitol, z nichž každá se zabývá různými aspekty úlohy veřejných žalobců. První kapitola vymezuje základní terminologii a pojmy, dále historický vývoj a transformaci orgánů veřejné žaloby ve dvou různých právních systémech – common law a kontinentálním evropském právu. Druhá kapitola obsahuje přehled českých, francouzských, anglických a velšských, amerických a mezinárodních orgánů veřejné žaloby, jejich zakotvení v systému národních právních řádů, organizaci a rozsah činností. Rovněž se věnuje návrhům na nový zákon o státním zastupitelství. Třetí kapitola zkoumá příslušné české právní předpisy týkající se státního zástupce a jeho úlohy v soudním řízení, zejména v nejdůležitější části trestního řízení – hlavním líčení. Nicméně zmíněny jsou rovněž další soudní zasedání v rámci trestního řízení. V této zásadní kapitole jsou zahrnuty i související statistické údaje. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na vybrané otázky role francouzských, anglických a velšských, amerických a veřejných žalobců působících u ICC v soudním řízení a snaží se o komparaci s českou legislativou, a to sice poukazem na hlavní rozdíly. Závěrečná část práce zdůrazňuje význam práce státních zástupců a prezentuje hodnocení diskutovaných otázek a nedávno zaznamenaných návrhů, jakož i předvídání budoucího vývoje příslušné legislativy v České republice. Klíčová slova Veřejný žalobce Trestní řízení Hlavní líčení
Abstract v angličtině:
The Role of the Public Prosecutor in the Court Proceedings Abstract The purpose of this thesis is to comprehensively analyze issue of the public prosecutor and its role, especially in the court proceedings. The reason for my research is my personal interest regarding criminal law and problematics of the public prosecutors in general, as well as, in my opinion, the great importance of such topic, especially in the context of a long-term expert discussion on the considered conceptual changes of the relevant Czech legislation - the Criminal Procedure and the Public Prosecution Act. The thesis is composed of four major chapters, each of them dealing with different aspects of role of the public prosecutors. Chapter One is introductory and defines basic terminology used in the thesis and further the historical development and transformation of bodies of public action in two different legal systems – common law and civil law. Chapter Two provides an outline of Czech, French, English and Welsh, U.S. and international bodies of the public action, their placement in the system of national legal systems, organization and scope of activities. Also describes the issues regarding proposals to the new Czech Public Prosecution Act. Chapter Three examines relevant Czech legislation regarding public prosecutor and its role in the court proceedings, especially in the most important part of criminal proceedings - the trial. However, other court sessions in criminal proceedings are also mentioned. In this crucial chapter are included also relevant statistical data. Chapter Four concentrates on selected issues of the role of the French, English and Welsh, U.S. and ICC public prosecutors in the court proceedings and tries to compare to it Czech legislation by pointing out the main differences. Conclusive part of the Thesis emphasize importance of public prosecutors work and presents evaluation of discussed questions and recently recorded proposals, as well as anticipates future development of the relevant legislation in the Czech Republic. Keywords Public Prosecutor Criminal Proceedings Trial
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Řehák 1.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Řehák 261 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Řehák 398 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 503 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB