velikost textu

Projevy reaktivity a tolerance k frustraci u odsouzených pachatelů a pachatelek trestné činnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Projevy reaktivity a tolerance k frustraci u odsouzených pachatelů a pachatelek trestné činnosti
Název v angličtině:
Expressions of Reactivity and Tolerance to Frustration in Convicted Male and Female Offenders
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Kateřina Okrouhlická
Oponent:
PhDr. David Čáp
Id práce:
192784
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
6. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
frustrace|reaktivita|Rosenzweigova obrázkově frustrační metoda|forenzní populace
Klíčová slova v angličtině:
frustration|reactivity|Rosenzweig picture frustration method|forensic population
Abstrakt:
Stěžejním tématem rigorózní práce jsouprojevy a způsoby reagování pachatelek trestné činnosti ve chvílích, kdy se dostávají do frustrujících situací. Frustrace je zde pojímána především z běžných denních situací, kdy jedinec narazí na překážku, která mu brání dosažení či uspokojení vlastních potřeb. Výzkumný vzorek tvoří ženy pachatelky, které se minulosti dopustily trestného činu a byly následně odsouzeny k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Práce využívá obrázkověfrustrační ázjišťuje, jakým způsobem zkoumaná osoba zátěžových situacích reagujea zároveňjaké chování u stále přetrvávající frustrace převládá. Rigorózní práce vychází z práce diplomové, která byla rovněž zaměřena na reaktivitu a toleranci k frustraci, ovšem u odsouzených mužů. Cíl práce spočíval v prozkoumání a porovnání způsobů projevů a reakcí na frustrující situaci pachatelek a pachatelů trestné činnosti. Výzkumný vzorek rigorózní prácečinilo celkem 63 odsouzených pachatelek trestné činnosti. Výzkumný vzorek odsouzených pachatelů trestné činnosti, který byl sebrán pro účely diplomové práce, čítal celkový počet 69. Stanoveno bylo celkem šest hypotéz. První tři hypotézy se zabývaly směre (extragresivní, intragresivní, imagresivní) v porovnání forenzní a obecné populace u mužů žen. Čtvrtá a pátá hypotéza zkoumala reakci zdůrazňování převládání překážk zdůrazňování potřeby řešení situace (need pachatelek a pachatelů trestné činnosti. Šestá pracovní hypotéza se zaměřovala na konkrétní extragresivní reakci porovnání u pachatelek s použitím a bez použití násilí. Z hlediska statistického zpracování dat nebyla žádná ze zmíněných hypotéz potvrzena, avšak i přesto jsou výsledky zajímavé především rozlišení forenzní a obecné populace. Klíčová slova: frustrace, reaktivita, Rosenzweigova obrázkově frustrační metoda, forenzní populace
Abstract v angličtině:
Abstract: The crucial theme of this thesis focuses on manifestations and ways how female offenders react at the moment when they get into frustrating situations. Frustration is here perceived primarily from the point of view of common daily situations when an individual encounters an obstacle which prevents them to achieve or to satisfy their own needs. The research sample includes female offenders, who committed a criminal offence in the past and subsequently were convicted and received a prison sentence. This thesis uses Rosenzweig picture frustration method, which examines the way the examined person in a stressful situation reacts and at the same time what kind of behaviour in continuous frustration prevails. This thesis is based on the diploma thesis which also focused on reactivity and tolerance towards frustration, but in convicted men. The aim of this thesis was to examine and compare ways of manifestations and reactions to a frustrating situation in female and male offenders who committed crime. The sample of this thesis included 63 convicted female offenders in total. The research sample of convicted male offenders, which had been collected for the purpose of the diploma work, included a total 69 participants. A total of six hypotheses were determined. The first three hypotheses focused on reactions (extragressive, intragressive, imagressive) in comparison with the forensic and general population of men and women. The fourth and fifth hypothesis concentrated on reaction to emphasising obstacle dominance and emphasising the need to solve the situation in female and male offenders. The sixth working hypothesis focused on a particular extragressive reaction compared to female offenders using or not using violence. From the statistical point of view how the data have been processed, any above mentioned hypothesis was not proved. However, the results are interesting, particularly in terms of the distinction of forensic and general population.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Okrouhlická 2.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Okrouhlická 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Okrouhlická 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Okrouhlická 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Čáp 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 60 kB