velikost textu

Vliv metaforičnosti na hodnocení reklamních komunikátů v českých reklamních soutěžích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv metaforičnosti na hodnocení reklamních komunikátů v českých reklamních soutěžích
Název v angličtině:
The use of metaphors and its impact on the evaluation of advertisements in Czech advertising competitions
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nikola Wachtlová
Vedoucí:
Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kamila Mrázková, Ph.D.
Id práce:
192766
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Obecná lingvistika — Východoevropská studia (OBL VE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
metafora|kognitivní metafora|konceptuální metafora|kontextuální metafora|hybridní metafora|přirovnávací metafora|verbálně-pikturální metafora|zdrojová doména metafory|cílová doména metafory|monomodalita|multimodalita|reklama|hodnocení reklam|reklamní soutěž
Klíčová slova v angličtině:
metaphor|cognitive metaphor|conceptual metaphor|contextual metaphor|hybrid metaphor|similes|verbo-pictorial metaphor|source metaphor domain|target metaphor domain|monomodality|multimodality|advertisement|evaluation of advertisements|advertising competitions
Abstrakt:
Abstrakt V předložené bakalářské práci vycházím z kognitivního pojetí metafory jako prostředku, který strukturuje vnímání reality díky korespondencím mezi metaforickými doménami. Navazuji na empirické výzkumy, které prokazují vliv přítomnosti metafor a jejím typem v reklamních komunikátech na pozitivní hodnocení reklamy. Pokud je mi známo, nebyla tato zjištění konfrontována s materiálem z české kulturní oblasti. V této práci analyzuji české reklamy nominované do domácí reklamní soutěže, jejichž výsledky považuji za jeden ze způsobů hodnocení reklam. Celkem analyzuji devatenáct reklamních kampaní přihlášených do soutěže Creative Awards v kategoriích Print a Outdoor, které se v letech 2016 a 2017 umístily na prvním až třetím místě. V práci sleduji vztah mezi přítomností metafory a umístěním reklamy v soutěži. V každém reklamním komunikátu identifikuji (ne)přítomnost metafory, případně určím její typ v závislosti na vizuální prezenci metaforických domén a na sémiotickém modu, ve kterém se domény vyskytují, a interpretuji korespondence mezi doménami metaforického přenosu. Analýza oproti očekávání neprokázala větší míru výskytu metafory mezi vítěznými reklamními komunikáty. Ve vzorku se objevily všechny stanovené typy metafor, tj. kontextuální, hybridní, přirovnávací a verbálně-pikturální. V závěru práce navrhuji rozšíření definic jednotlivých metaforických typů.
Abstract v angličtině:
Abstract In this bachelor thesis I present a research based on cognitive understanding of a metaphor as a tool, the aim of which is to structure reality perception according to its correspondence among metaphoric domains. I extend upon empirical research papers which prove that the presence of a metaphor and its type has a positive impact on the evaluation of advertisements. To my acknowledge, these findings have not been confronted with Czech cultural matter yet. In this paper, I analyse Czech advertisements nominated for a domestic advertising competition, the results of which I consider as one of the means to rate advertisements. Altogether, this thesis contains an analysis of nineteen advertising campaigns which participated in the Creative Awards competition in categories Print and Outdoor and which were placed on the first, second or third place in the years 2016 and 2017. I examine the correlation between the presence of a metaphor and the placement of the advert in the competition. I determine the absence or presence of metaphor and, appositely, also its type in dependence on the visual presence of metaphoric domains and the semiotic mode in which the domains occur; further, I propose an interpretation of correspondences between domains of the metaphoric transfer. Despite expectations, the analysis did not prove a higher frequency of metaphors in winning advertisements. However, analysed samples contain all types of metaphor, i.e. contextual metaphor, hybrid metaphor, similes and verbo-pictorial metaphor. In the last part I propose the extension of definition of metaphoric types.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Wachtlová 12.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Wachtlová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Wachtlová 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Kaderka, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kamila Mrázková, Ph.D. 235 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB