velikost textu

Vztah mezi halucinacemi a self-disturbance u pacientů se schizofrenií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah mezi halucinacemi a self-disturbance u pacientů se schizofrenií
Název v angličtině:
Association of self-disturbances and hallucinations in schizophrenia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Julie Melicharová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Konzultant:
Yulia Zaytseva, M.A., Dr.
Id práce:
192750
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Schizofrenie|Self-disturbances|halucinace|fenomenologie|self
Klíčová slova v angličtině:
Schizophrenia|Self-disturbances|Hallucinations|Phenomenology|Self
Abstrakt:
Abstrakt Schizofrenie je spojená s narušením všech psychických funkcí, ať už se jedná o myšlení, řeč, motivaci, vnímání nebo celkové prožívání světa a sebe sama. V teoretické části je popsán průběh schizofrenie a její symptomy se zaměřením na sluchové halucinace, se kterými má nějakou zkušenost zhruba 70% lidí se schizofrenií. Hlavním přínosem teoretické části je pak shrnutí pojmu self-disturbances, které zahrnuje například ztrátu kontroly nad částmi psychického prožívání, rozvolnění hranic mezi jedincem a okolním světem a další podobné aspekty, které jsou pro člověka, jenž je nezažil, takřka nepředstavitelné, a i pro jedince, kteří narušení prožívání svého já zažívají, jsou těžko popsatelné. V práci jsou přiblíženy teoretická východiska pojmu self-disturbances i aktuální přístup a zároveň jsou popsány dosavadní poznatky. V první části výzkumu bylo ověřeno, že nově vytvořený nástroj pro měření self-disturbances dosahuje dostatečné vnitřní konzistence. Výsledky další části pak potvrdily, že míra self-disturbances se liší mezi pacienty se schizofrenií a zdravými dobrovolníky a to i ve všech jednotlivých oblastech. Poslední výzkumná část nalezla určité souvislosti mezi aktuálně prožívanými auditivními i vizuálními halucinacemi a prožíváním self-disturbances. Konkrétně se pak například ukazuje, že self-disturbances v oblasti sluchového vnímání pozitivně koreluje se závažnosti auditivních i vizuálních halucinací a zároveň celkové problémy s rozlišováním reálnosti podnětů napříč všemi modalitami také pozitivně korelují jak se závažností auditivních halucinací, tak i se závažností halucinací vizuálních.
Abstract v angličtině:
Abstract Schizophrenia is accompanied by distortion of all mental functions, including thinking, speech, motivation, perception or general experiencing of the world and oneself. Theoretical part of the thesis describes the process of schizophrenia and its symptoms with focus on auditory hallucinations, which roughly 70% of people with schizophrenia have some experience with. Main contribution of the theoretical part is the summary of the self- disturbances concept, which incorporates for instance loss of control over parts of mental experience, disruption of boundaries between the person and its surroundings and other similar aspects that are for a person who never experienced them almost unimaginable, and are difficult to explain even for an individual who does experience these disturbances of oneself. The thesis puts theoretical outcomes of self-disturbances into perspective, as well as current approaches and knowledge. First part of the research validates that the newly developed method for measurement of self-disturbances acquires sufficient internal consistency. Results of the next part confirm that the self-disturbances measure varies among patients with schizophrenia and healthy volunteers in all of the individual domains. Last research part presents relationships between currently experienced auditory and visual hallucinations and experiences of self-disturbances. For instance it seems that self- disturbances in the auditory perception area correlates positively with severity of auditory and visual hallucinations, and at the same time overall problems with differentiating objectivity of stimuli among all modalities also positively correlate with severity of auditory hallucinations as well as that of visual hallucinations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Julie Melicharová 3.71 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Julie Melicharová 2.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Julie Melicharová 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Julie Melicharová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D. 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 153 kB