velikost textu

Regulace prodeje a reklamy volně prodejných léčivých přípravků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regulace prodeje a reklamy volně prodejných léčivých přípravků
Název v angličtině:
Regulation of sales and advertising of non-prescription drugs
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jindra Zieglerová
Vedoucí:
JUDr. David Kryska, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Id práce:
192744
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
volně prodejné léčivé přípravky, prodej léčivých přípravků, regulace reklamy
Klíčová slova v angličtině:
non-prescription medicinal products, sales of medicinal products, regulation of advertisement
Abstrakt:
Abstrakt - Regulace prodeje a reklamy volně prodejných léčivých přípravků Diplomová práce se zabývá problémy regulace prodeje a reklamy volně prodejných léčivých přípravků, tedy léčivých přípravků, u nichž je umožněn výdej bez lékařského předpisu. Hlavním cílem práce je zhodnocení této regulace v kontextu zajištění bezpečnosti uživatelů léčivých přípravků. Tato bezpečnost může být ohrožena snadnou dostupností volně prodejných léčivých přípravků v prodejnách a stále se rozvíjející propagací léčivých přípravků, která může představovat hrozbu, zejména pokud je v reklamě příliš využíván motiv strachu o vlastní zdraví. První část práce definuje základní pojmy důležité pro téma práce. V druhé části jsou představeny základní prameny právní regulace prodeje a reklamy volně prodejných léčivých přípravků. Následuje kapitola věnovaná problematice registrace léčivých přípravků s důrazem na jejich klasifikaci pro výdej bez lékařského předpisu. Samostatný pododdíl je věnován i hraničním výrobkům a rozdílům v regulaci jejich prodeje a reklamy oproti léčivým přípravkům. Další oddíl se věnuje samotné problematice prodeje volně prodejných léčivých přípravků. Zde jsou uvedeny podmínky prodeje, které jsou porovnány s podmínkami stanovenými pro výdej léčivých přípravků v lékárnách, dále je věnována pozornost dozoru nad prodejem léčivých přípravků s uvedením několika konkrétních rozhodnutí dozorového orgánu a v závěru kapitoly jsou představeny aktuální návrhy na změny v oblasti prodeje léčivých přípravků. Poslední část práce je zaměřena na regulaci reklamy na léčivé přípravky s důrazem na reklamu zaměřenou na širokou veřejnost. Autorka nejprve představuje náležitosti reklamy obecně, dále se věnuje problematice identifikace reklamy na léčivé přípravky a pravidlům pro reklamu na léčivé přípravky, i s krátkou zmínkou o reklamě zaměřené na odborníky. Samostatné oddíly jsou věnovány reklamy na léčivé přípravky zaměřené na širokou veřejnost a dozoru nad reklamou na léčivé přípravky, kde je věnován prostor i konkrétním rozhodnutím dozorových orgánů. Autorka práce za hlavní problémy v oblasti regulace prodeje a reklamy volně prodejných léčivých přípravků považuje nedostatečný dozor v oblasti prodeje a roztříštěnost právní úpravy a dozoru v oblasti reklamy. Klíčová slova: volně prodejné léčivé přípravky, prodej léčivých přípravků, regulace reklamy
Abstract v angličtině:
Abstract - Regulation of sales and advertising of non-prescription drugs The diploma thesis deals with the problems of the regulation of sales and advertising of non-prescription medicinal products which can be dispensed without a prescription. The main goal of this work is to evaluate this regulation in the context of ensuring the safety of users of medicinal products. Such safety might be threatened by placing easily available non- prescription medicinal products in stores and the growing promotion of medicines, which may pose a threat in case of using a fear for own health for marketing purposes. The first part of the thesis defines the basic concepts important for its topic. The second part presents the basic sources of legal regulation of sales and advertising of non-prescription medicinal products. Following chapter is devoted to the issue of registration of medicinal products with an emphasis on their classification for dispensing without prescription. A separate sub-section is also devoted to borderline products and differences in the regulation of their sales and advertising over medicinal products. The next section deals with the issue of sales of non- prescription medicinal products. Here are specified the conditions of the sales, which are compared with the conditions set for the dispensing of medicinal products in pharmacies. Further attention is paid to the control of the sales of medicinal products with a number of specific decisions of the competent authority. At the end of the chapter there are presented current proposals for changes in the field of non-prescription medicinal products sales. The last part of the thesis is focused on regulation of advertising for medicinal products with an emphasis on advertising aimed at the general public. The author first introduces the essentials of advertising in general and then she deals with the issue of the identification of medicines advertising and rules for advertising of medicines with a short mention of advertising aimed at professionals. Separate sections are devoted to advertising of medicinal products aimed at the general public and the control of advertising for medicinal products, where attention is also given to specific decisions of the competent authorities. The author considers the main problems in the field regulation of sales and advertising of non-prescription medicinal products to be insufficient control in the field of sales and unnecessary fragmentation of regulation and control in the field of advertising. Keywords: non-prescription medicinal products, sales of medicinal products, regulation of advertisement
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jindra Zieglerová 29.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jindra Zieglerová 237 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jindra Zieglerová 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. David Kryska, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 304 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 152 kB