velikost textu

Pattern recognition for in-game spell systems

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pattern recognition for in-game spell systems
Název v češtině:
Rozpoznávání tvarů pro herní systémy kouzel
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavel Mikuš
Vedoucí:
Mgr. Miroslav Kratochvíl
Oponent:
Mgr. Vít Šefl
Id práce:
192743
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování a softwarové systémy (IPSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
hry, rozpoznávání vzorů, neuronové sítě
Klíčová slova v angličtině:
games, pattern recognition, neural networks
Abstrakt:
Magie tvoří v současných hrách populární element. Nicméně většina her kazí pocit z magie jakožto něčeho jedinečného, tím, že hráči umožní kouzlit pouhým stiskem několika kláves. Jsou však i hry vyžadují složitější mechanismus kouzlení, a právě kreslení komplexních symbolů je jedním z nich. Cílem této práce je nabídnout opakovatelně použitelnou knihovnu umožňující jednoduchou implementaci strukturovaného herního systému kouzel, založeného na kreslení symbolů. Práce zkoumá několik relevantních přístupů k rozpoznávání vzorů, popisuje metodu využívající neurální sítě k rozpoznání různých tvarů a jejich kombinací, vytváří systém pro popis parametrů a výsledků použitých algoritmů v rámci předdefinovaných tvarů kouzel a jejich rozpoznaných kombinací a implementuje tento přístup do knihovny a jednoduché doprovodné demonstrační hry. Knihovna a její parametry jsou porovnávány a systematicky optimalizovány.
Abstract v angličtině:
Magic is a popular element in current computer games. Although most games spoil the sensation of magic as of something extraordinarily subtle by allowing the player to cast spells by simply hitting key combinations, several games require the player to finish a more complicated action before casting a spell: Drawing a complicated glyph that represents the spell is one of such actions. This thesis aims to provide a repurposable library that would allow simple implementation of structured glyph-drawing-based in-game spell systems. The thesis studies several relevant approaches to pattern recognition, describes a neural-network based method for recognition of various shapes and shape combinations, develops a system for describing the parameters and results of the used algorithm in terms of predefined spell shapes and their recognized combinations, and implements this approach in a library and an accompanying simple demonstrational game. The library and its parameters are benchmarked and systematically optimized.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Mikuš 29.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavel Mikuš 21.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavel Mikuš 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavel Mikuš 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslav Kratochvíl 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vít Šefl 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. 152 kB