velikost textu

Dezinformace, fake news a jejich šíření na prokremelských webech během amerických prezidentských voleb v listopadu 2016

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dezinformace, fake news a jejich šíření na prokremelských webech během amerických prezidentských voleb v listopadu 2016
Název v angličtině:
Disinformation, fake news and their distribution through pro-Klemlin websites during American Presidential elections in November 2016
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karel Bělohoubek
Vedoucí:
Mgr. Roman Hájek
Oponent:
Nikita Poljakov, M.Sc.
Id práce:
192625
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce pojednává o šíření fake news během amerických prezidentských voleb v listopadu 2016 na prokremelských webech RT (Russia Today) a Sputniknews v období tři týdny před americkými prezidentskými volbami a dva týdny poté. Teoretická část práce se skládá z výkladu pojmů fake news, dezinformace, misinformace a hoax, včetně historického rozhledu, jak se fake news užívaly v průběhu moderních dějin. Historický rozbor pojímá téma z celosvětového hlediska, přičemž se věnuje klíčovým událostem dějin 20. století, ale i akcím nižšího významu z československé perspektivy. Teoretická část dále obsahuje výklad a popis jednotlivých technik tvoření fake news, které manipulátoři využívají, zahrnuty jsou i jejich typické znaky, jimiž se ve zpravodajství běžně projevují. Praktická část se skládá z analýzy mediální tvorby obou webů v období 18. 10. až 22. 11. 2016 prostřednictvím metody kvantitativní obsahové analýzy a z jejich následné komparace z hlediska frekvence tvorby v průběhu měřeného období, stranění prezidentským kandidátům a četnosti užití jednotlivých manipulačních technik. Do výzkumného souboru jsem zahrnul pouze zprávy, které se voleb či dvou hlavních kandidátů týkaly. Z analýzy vyplývá, že se obě média v hojné míře dopouštěla mnoha druhů manipulačních technik typických pro fake news, přičemž RT častěji a nápadněji než Sputnik. Na tvorbě obou médií lze rozpoznat, že podávají informace selektivně a se sdílenou předpojatostí.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis discussess dissemination of fake news during American presidential elections of November, 2016 via pro-Kremlin webpages such as RT (Russia Today) and Sputniknews three weeks before the election and two weeks after. Theoretical part of the thesis explains various notions including fake news, disinformation, misinformation and hoax and also provides a historical overview concerning how fake news was used during the modern history. Historical analysis handles the topic from the international point of view and reflects not only the key moments of the 20th century, but also some events of lesser worldwide impact from czechoslovakian perspective. Theoretical part follows with interpretation and description of individual fake news techniques, which manipulators use, including fake news‘ typical features which can be commonly observed in news. Practical part is composed of a media analysis of both of the media articles, which were released between October, 18 and November, 22, 2016, using the method of quantitative content analysis and its subsequent comparison in terms of posting frequence in monitored time period, media bias towards particular presidential candidates and frequency of individual fake news techniques used. I analyzed only articles concerning the elections or two main candidates. The analysis concludes that both media frequently used many types of manipulation techniques typical of fake news, which RT, compared to Sputnik, used more often and in more obvious manner. On the individual news pieces from RT and Sputnik we can recognize rather common point of view over individual topics, both RT and Sputnik share information selectively and with a strong bias.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karel Bělohoubek 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karel Bělohoubek 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karel Bělohoubek 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Roman Hájek 335 kB
Stáhnout Posudek oponenta Nikita Poljakov, M.Sc. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Barbora Osvaldová 152 kB