velikost textu

Analýza marketingové komunikace Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v roce 2006, 2010 a 2016 a jejich vzájemné porovnání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza marketingové komunikace Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v roce 2006, 2010 a 2016 a jejich vzájemné porovnání
Název v angličtině:
The Analysis of Marketing Communication of the International Film Festival Karlovy Vary in the Year 2006, 2010 and 2016 and Their Comparison
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Marešová
Vedoucí:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Oponent:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Id práce:
192553
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
marketingová komunikace, KVIFF, filmový festival, MFFKV, propagace, analýza, reklama
Klíčová slova v angličtině:
marketing communication, KVIFF, film festival, promotion, analysis, advertising
Abstrakt:
akalářská práce se zabývá analýzou propagace Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, a to konkrétně v letech 2006, 2010 a 2016 a vzájemným porovnáním daných ročníků úvodu práce autor uvádí důvod výběru právě těchto ročníků. první části práce se autor zaměřuje na vymezení základních pojmů, které jsou pro práci klíčové, a to především pojmy z oblasti art a filmového marketingu, dále se soustředí na důležité nástroje těchto odvětví – tedy filmový plakát a trailer, které jsou zásadní pro praktickou část této práce. Další část práce se věnuje samotnému karlovarskému festivalu, autor stručnou historii festivalu a hlavní události é festival dodnes ovlivňují. Dále práci také rozebrán marketingový mix v teoretickém pojetí, autor posléze zasazuje tyto pojmy Stěžejní část práce se zabývá analýzou komunikace festivalu v jednotlivých letech. Autor této části nejprve věnuje komunikaci festivalu obecně, posléze podrobněji rozebírá jednotlivé é zněl a plakát této kapitole také autor zkoumá komunikační aktivity na internetu a na sociálních sítích daných letech Poslední kapitolou práce je porovnání jednotlivých ročníků a jejich komunikace zde také uvádí vlastní celkové zhodnocení festivalu a jeho komunikace s ávštěvníky.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis pursues the analysis of the promotion of the Karlovy Vary International Film Festival in the years 2006, 2010 and 2016 and by mutual comparison of marketing communication in the given years. In the first part of the thesis, the author focuses on defining the basic terms that are crucial for the work, especially the concepts of art and film marketing. The author also focuses on the important tools of these marketing sphere - the film poster and trailer which are essential for the practical part of this thesis. The next part of the thesis deals with film festival in Karlovy Vary itself, the author describes the beginning and brief history of the festival and the main events that influence the festival to these days. Furthermore, the thesis also discusses the marketing mix in the theoretical concept, then author transfers these concepts into the context of the festival. The main part of the thesis deals with the analysis of festival communication in individual years. In this part, the author first deals with the festival's communication in general, then discusses individual festival trailers and posters in detail. Communication activities on the Internet and on social media in the years are also discussed in this part of the thesis. The last chapter is a comparison of individual years and their communication, the author also presents his own overall perspective on the festival and its communication.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Marešová 1.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Marešová 90 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Marešová 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Marešová 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 237 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB