velikost textu

Soudní tlumočení pro děti a nezletilé

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soudní tlumočení pro děti a nezletilé
Název v angličtině:
Court Interpreting for Children and Minors
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Vorlická
Vedoucí:
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Oponent:
Mgr. Jana Šteffl
Id práce:
192542
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Tlumočnictví: čeština - angličtina — Tlumočnictví: čeština - francouzština (TCA TCF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nezletilý|orgány činné v trestním řízení|rodinné právo|soudní tlumočení|soudní jednání|trestní právo|výslech|Zákon o znalcích a tlumočnících
Klíčová slova v angličtině:
minor|prosecuting and adjudicating bodies|family law|court interpreting|judicial proceedings|criminal law|interrogation|Act on experts and interpreters
Abstrakt:
Abstrakt Tato teoreticko-empirická diplomová práce se skládá ze dvou částí a je věnována soudnímu tlumočení pro nezletilé. Po stručném úvodu do historie se práce nejprve zaměřuje na charakteristiku soudního tlumočení a podrobněji se zabývá situací dětí a nezletilých před soudem. Druhá kapitola se věnuje soudnímu tlumočení v ČR, jeho právnímu rámci, charakteristice a systému vzdělávání soudních tlumočníků. Tento systém je následně porovnán s doplňkovou kvalifikací dalších dospělých účastníků soudního řízení s nezletilým a se vzděláváním soudních tlumočníků v Belgii, kde proběhl CO–Minor–IN/QUEST, dle dostupných informací doposud jediný mezinárodní projekt zaměřený na spolupráci dospělých účastníků soudního řízení při tlumočení pro děti v případech trestního práva. Závěr teoretické části shrnuje poznatky o komunikaci s dětmi a nezletilými s důrazem na specifika chování a jednání zejména u mladších dětí. Uvedené informace jsou vztaženy na kontext soudního tlumočení, přičemž se práce snaží upozornit na největší rozdíly mezi soudním tlumočením pro dospělé a pro nezletilé a shrnout dostupná doporučení pro tlumočení dětem. Empirická část práce představuje kvalitativně-kvantitativní výzkum, jehož cílem je popsat praxi soudního tlumočení na území ČR. Výzkum vychází z poznatků belgických badatelek a hlavních vedoucích projektu CO–Minor–IN/QUEST, Heidi Salaetsové a Katalin Baloghové, avšak nezaměřuje se pouze na trestní právo. Šetření se prostřednictvím dotazníků a rozhovorů obrací na tlumočníky, soudce, státní zástupce, policisty, sociální pracovníky a advokáty a zkoumá náhled těchto dospělých odborníků na projednávanou problematiku. Výzkum se blíže zaměřil na základní popis situací tlumočení pro nezletilého, jeho vlastní průběh, rozdělení rolí mezi respondenty a jejich odborné vzdělání. Šetření se zabývalo v prvé řadě popisem aktuální praxe soudního tlumočení pro děti a nezletilé. Ve druhé řadě jsme se zajímali také o názor respondentů na současnou situaci a hledali možné náměty na zlepšení do budoucna. Výsledky výzkumu jsou analyzovány a zasazeny do širších souvislostí, přičemž je zachováno rozdělení podle jednotlivých profesí, jejichž výpovědi jsou porovnávány mezi sebou. Klíčová slova: nezletilý, orgány činné v trestním řízení, rodinné právo, soudní tlumočení, soudní jednání, trestní právo, výslech, Zákon o znalcích a tlumočnících
Abstract v angličtině:
Abstract The masterʼs thesis, divided into theoretical and empirical parts, deals with court interpreting for children and minors. After a short introduction to history, it describes the characteristic of court interpreting with the emphasis on children and minors involved in judicial proceedings. Following chapters focus on court interpreting in the Czech republic, expanding on its description, the related legal framework, required qualification and training of court interpreters. Subsequently, the thesis draws a comparison with training and education of other professionals taking part in proceedings with minors. Furthermore, the state of the art in the Czech republic is also compared to the situation in Belgium where the project CO–Minor–IN/ QUEST was launched and carried out. To our knowledge, it is the first international project on cooperation among major professionals involved in interpreted criminal proceedings with minor participants. The thesis presents a summary of findings concerning communication with children and minors, laying stress on particular patterns of behaviour and conduct that are likely to occur in little and school-age children. The information provided is considered in the context of court interpreting. The thesis puts emphasis on the most significant differences between court interpreting for adult and minor participants. The last theoretical chapter presents a summary of recommendations on interpreting for children. The empirical part of the thesis consists of both quantitative and qualitative research with the aim to describe the common practice of court interpreting for children and minors in the Czech Republic. The study is based on findings of Heidi Salaets and Katalin Balogh, Belgian researchers and leading figures of the CO–Minor–IN/QUEST project. Nevertheless, our research is not limited only to criminal law. Questionnaires and interviews were used as research tools in order to find out what do experts – interpreters, judges, public prosecutors, social workers, lawyers and the police – think of court interpreting for minors in the Czech Republic. Within the scope of research, we focus mainly on following issues: overall description of interpreted judicial hearings with children, training of professionals involved in the proceedings and the roles they assume. The first part of the survey deals with the common practice of court interpreting with minor participants while the second part aims to find out what is the expertsʼ opinion on it and how could it be improved. Results are analysed in broader context and compared according to professions of respondents. Keywords: minor, prosecuting and adjudicating bodies, family law, court interpreting, judicial proceedings, criminal law, interrogation, Act on experts and interpreters
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Vorlická 30.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Kateřina Vorlická 331 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Vorlická 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Vorlická 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 314 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Šteffl 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jovanka Šotolová 152 kB