velikost textu

Život s celiakií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Život s celiakií
Název v angličtině:
Life with celiac disease
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Doubková
Vedoucí:
Mgr. Veronika Gigalová
Oponent:
Mgr. Dana Vaňková
Id práce:
192534
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Celiakie, gluten, bezlepková dieta
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Michaela Doubková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Život s celiakií Vedoucí práce: Mgr. Veronika Gigalová Počet stran: 108 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2018 Klíčová slova: celiakie, bezlepková dieta, gluten, ekonomické aspekty, dodržování bezlepkové diety Bakalářská práce se zabývá onemocněním celiakie a bezlepkovou dietou. V teoretické části se zaměřuje nejen na symptomy, diagnostiku a terapii, ale také na dostupnost bezlepkových potravin v místě bydliště, poukazuje na jejich finanční náročnost a možnosti čerpání finančních příspěvků od zdravotních pojišťoven. Tato práce si klade za cíl poukázat na potíže, které svým nositelům onemocnění celiakie přináší a jaké jsou každodenní nástrahy v životě celiaků. Empirická část je zaměřena na dotazníkové výzkumné šetření, které bylo mezi celiaky provedeno. Práce má za cíl na základě zjištěných výsledků posoudit, jaký má bezlepková dieta vliv na finanční rozpočet respondentů, dostupnost bezlepkových potravin a využívání příspěvků od zdravotních pojišťoven. Výsledky šetření byly porovnány s výzkumy z předešlých let zabývajícími se stejným tématem. Tato bakalářská práce prokázala, že v mnoha ohledech se toho u celiaků moc nezměnilo. Až na zlepšení kvality a dostupnosti bezlepkových potravin. Je proto důležité neustále propagovat toto onemocnění tak, aby i v budoucnu docházelo k neustálému zlepšování. Protože stále je co zlepšovat a tím pomáhat všem nemocným s celiakií.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION Autor: Michaela Doubková Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Department of Social Medicine Division of Nursing Title: Life with celiac disease Supervisor: Mgr. Veronika Gigalová Number of pages: 108 Number of attachments: 5 Year of defense: 2018 Keywords: celiac disease, gluten-free diet, gluten, economical aspects, being on a gluten-free diet The bachelor thesis deals with the celiac disease and a gluten-free diet. The theoretical part focuses not only on symptoms, diagnostics and therapy but also on the availability of gluten- free foods in the place of residence, it shows its financial demanding character and possibilities of gaining allowance from health insurance companies. This thesis sets itself a goal to show difficulties which are brought to a carrier with the celiac disease and what are the everyday pitfalls in lives of coeliacs. The empirical part focuses on a questionnaire research survey, which was conducted among the patients with celiac disease. The thesis sets itself a goal, based on the discovered results, to evaluate what influence the gluten-free diet has on financial budgets of the repondents, the availability of gluten-free foods and using allowances from health insurance companies. The results of the research were compared to ones from previous years dealing with the same topic. This bachelor thesis proved that, in many respects, not much has changed in coeliacs, except for improving quality and availability of gluten-free products. That´s why it is important to promote this disease constatntly to make it better in the future. As there are still things to be improved and thus help all patients with cealic disease.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Doubková 1.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Doubková 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Doubková 134 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Gigalová 669 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dana Vaňková 241 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 152 kB