velikost textu

Vzdělávání sester v intenzivní péči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání sester v intenzivní péči
Název v angličtině:
Education of nurses in intensive care
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ivana Klozová, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Pavla Kordulová
Oponent:
Mgr. Alice Strnadová, MBA
Id práce:
192529
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Intenzivní péče (MIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Intenzivní péče, vzdělávání v intenzivní péči, motivace sester ke vzdělávání v intenzivní péči
Klíčová slova v angličtině:
Intensive care, education in intensive care, an motivation of nurses for education in intensive care
Abstrakt:
ABSTRAKT Uvedení do problémů: V současné době je vzdělávání sester věnována stále větší pozornost. Děje se tak ze strany kompetentních orgánů ve vedení samotného resortu zdravotnictví, ze strany pedagogů, ze strany samotných sester, ale i nemocných. Stále je palčivý nedostatek sester snad ve všech oborech a nemocnicích. Nynější situace ve zdravotnictví se pomalu vyrovnává se změnami v oblasti vzdělávání a teprve čas ukáže, jestli změny byly nastaveny správným směrem a pomohou k přílivu kvalifikovaného personálu do nemocnic. Cíle: hlavním cílem mojí diplomové práce bylo zjistit motivaci sester ke specializačnímu studiu v intenzivní péči při zaměstnání. Dílčím cílem číslo jedna bylo zjistit, jestli se sestry vzdělávají v rámci celoživotního vzdělávání. Dílčím cílem číslo dva bylo zmapovat, co sestry v současné době nejvíce zatěžuje při jejich práci v intenzivní péči. Metodologie: Zvoleno bylo kvantitativní šetření pomocí dotazníků vlastní konstrukce, které probíhalo v populaci sester pracujících v intenzivní péči. Výsledky: Z výsledků šetření vyplynulo, že hlavním důvodem sester pro studium při zaměstnání byla skutečnost, že potřebovaly peníze na studium, chtěly mít více času na vlastní zájmy a měly placené volno před zkouškami. Sestry se rovněž vzdělávají v rámci celoživotního vzdělávání. Nejčastěji využívaly ke vzdělávání e-learning. Nejvíce sester absolvovalo školení o nejnovějších doporučeních v hodnocení základních křivek EKG pro nelékaře. Nejvíce sester chtělo ještě absolvovat rozšířený kurz EKG pro nelékaře. Sestry v současné době při jejich práci v intenzivní péči nejvíce zatěžuje nejistota v pohotově a správně vyhodnocené křivce, a rovněž stresové situace. Závěr a doporučení: Na podkladě mého výzkumu bude navržen kurz pro sestry na lepší zvládání stresu. Doporučena bude brožura modelových situací pro zvládání EKG. Klíčová slova: intenzivní péče, vzdělávání v intenzivní péči, motivace sester ke vzdělávání v intenzivní péči
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Introduction of problems: At present, nursing education is being given increasing attention. This is done by the management of the health service itself, by the teachers, by the nurses themselves, but also by the sick. There is still a burning shortage of nurses in all disciplines and hospitals. The current healthcare situation is slowly coping with changes in education, and only time will show whether changes have been set in the right direction and will help to infiltrate qualified staff into hospitals Goals: The main goal of my diploma thesis was to find out the motivation of nurses for specialization study in intensive care at work. The partial goal number one was to find out if nurses are educated in lifelong learning. Sub-goal number two was to map what nurses are currently the most burdened in their intensive care work. Methodology: A quantitative survey was carried out using custom-built questionnaires that were conducted in the intensive care nursing population Results: The results of the survey showed that the main reason nurses for intensive care intensive care were the fact that they needed money to study, wanted more time for their interests and paid leave before the exams. Nurses have also been trained in lifelong learning. They most often used e-learning education. Most nurses have been trained on the latest recommendations in the assessment of ECG curves for paramedics. Most nurses still wanted to attend an extended ECG course for paramedics. Sisters have also been trained in lifelong learning. They most often used e-learning education. Most nurses have been trained on the latest recommendations in the assessment of ECG curves for non-pharmacists. Most nurses still wanted to attend an extended ECG course for paramedics. Conclusion: Based on my research, a nursing course will be designed for stress management, the brochure with the model situations for ECG evaluation will be recommended. Key words: intensive care, education in intensive care, a motivation of nurses for education in intensive care
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ivana Klozová, DiS. 5.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ivana Klozová, DiS. 2.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ivana Klozová, DiS. 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ivana Klozová, DiS. 322 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavla Kordulová 626 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alice Strnadová, MBA 2.3 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Jan Bělohlávek, PhD. 752 kB