velikost textu

Event marketing v oblasti módy so zameraním na český internetový obchod Footshop

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Event marketing v oblasti módy so zameraním na český internetový obchod Footshop
Název v češtině:
Event marketing v oblasti módy se zaměřením na český internetový obchod Footshop
Název v angličtině:
Event marketing in the fashion field with the focus on Czech e-shop Footshop
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Handzová
Vedoucí:
Ing. Petra Koudelková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Id práce:
192519
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Footshop, módny marketing, marketingová komunikácia, event marketing, streetwear značky, tenisky
Klíčová slova v angličtině:
Footshop, fashion marketing, marketing communications, event marketing, streetwear brands, sneakers
Abstrakt:
Abstrakt Bakalárska práca s názvom „Event marketing v oblasti módy so zameraním na český internetový obchod Footshop“ poskytuje analýzu marketingovej komunikácie vybranej spoločnosti, pričom vychádza z teoretických základov marketingu módnych značiek a event marketingu. Cieľom práce je najmä zmapovanie event marketingových aktivít Footshopu a komparácia s konkurenciou. Prvá časť práce je zameraná na vymedzenie potrebných pojmov z oblasti event marketingu, módy a podnikania na internete. Nasledujúca časť je zameraná na deskripciu spoločnosti, jej históriu, vymedzenie cieľovej skupiny a predstavenie produktov, ktoré Footshop predáva. V ďalšej časti práce poskytujem analýzu komunikačných nástrojov, ktoré spoločnosť Footshop používa, pričom event marketingu je venovaná samostatná kapitola. Pre dôkladné preskúmanie pozície Footshopu na trhu som vypracovala SWOT analýzu, SLEPTE analýzu a Portetovu analýzu piatich síl, ktoré približujú situáciu, v ktorej sa obchod nachádza, odhaľujú jeho konkurenčné výhody a zároveň poskytujú náhľad na možnosti zlepšenia. Na analýzy nadväzuje porovnanie Footshopu s vybranými konkurentmi zo segmentu obchodov zameraných na predaj streetwear módy a tenisiek. Na konci práca ponúka odporúčania pre zlepšenia a celkový prehľad analyzovaných informácií.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis called "Event marketing in the fashion field with a focus on the Czech online store Footshop" provides an analysis of marketing communication of a selected company, based on the theoretical foundations of fashion marketing and event marketing. The aim of this work is to map event marketing activities of Footshop and provide comparison with competitors. The first part of the thesis is focused on the definition of necessary terms from the fields of event marketing, fashion and online shops. The following section is focused on describing the company, its history, defining the target group and introducing products sold in Footshop. In the next part, I provide an analysis of the communication tools that Footshop uses, while a separate chapter is devoted to event marketing. For a thorough review of Footshop's position on the market, I have processed a SWOT analysis, SLEPTE analysis, and Porter's Five Forces analysis, which bring a close look on the position of the company on the market, reveal its competitive advantages, and provide insight into options for improvements. The analyses are followed by comparison of Footshop with selected competitors from the segment of streetwear fashion and sneakers. At the end, the thesis provides recommendations for improvement and an overview of the analysed information.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Handzová 1001 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Handzová 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Handzová 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petra Koudelková, Ph.D. 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 152 kB