velikost textu

Marketingová komunikace restauračních zařízení na malém městě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Marketingová komunikace restauračních zařízení na malém městě
Název v angličtině:
Marketing communication of Restaurants in a Small City
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Duchoslav
Vedoucí:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Oponent:
Ing. Petra Koudelková, Ph.D.
Id práce:
192516
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gastronomie, Neratovice, restaurace, marketingová komunikace, marketingový mix, komunikační mix
Klíčová slova v angličtině:
gastronomy, Neratovice, restaurants, marketing communication, marketing mix, communication mix
Abstrakt:
Abstrakt V České republice není jednoduché podnikat v gastronomii. Restaurace jsou zatížené byrokracií jako je např. elektronická evidence tržeb či protikuřácký zákon. Musí prakticky denně řešit nedostatek personálu a zároveň je hustota restaurací u nás jedna vůbec z nejvyšších v Evropě. Tato bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci restaurací na malém městě Neratovice. Jedná se o neturistické město, ze kterého značná část lidí dojíždí za prací či studiem mimo něj, a místní restaurace jsou tak nuceny bojovat o poměrně stálou klientelu. Pro účely této práce bylo vybráno pět restaurací, se kterými byl proveden polostrukturovaný rozhovor s cílem zjistit, jakým způsobem majitelé propagují své podniky. Výsledky tohoto rozhovoru sloužily ke zpracování této práce. Ta se ve svém úvodu opírá o marketingový mix, na kterém popisuje podnikaní v gastronomii jako takové. Největší část práce je pak věnována čtvrtému P - promotion, na který se váže komunikační mix. Ten slouží jako osnova, pomocí níž se popisují jednotlivé komunikační aktivity restaurací, nejdříve teoreticky a následně s ohledem na praktické užití. Závěrem práce dojde k určitému zhodnocení a shrnutí komunikačních aktivit jednotlivých restaurací.
Abstract v angličtině:
Abstract Running a restaurant in the Czech Republic is not simple. There are many issues regarding gastronomy industry like too much bureaucracy or lack of skilled staff. The Czech Republic is also one of the most competitive countries in Europe in relation to numbers of restaurants per capita. This bachelor thesis is focused on marketing communication of restaurants in a small city called Neratovice. It is a non-tourist city with a lot of people commuting to work or school. Therefore, local restaurants have to reach and take care of a relatively steady clientele. I chose five restaurants from this city. With owners I did semi-structured interviews about their promotions and how they spread a word about their business. I analyzed the results and used them to write this thesis. I use a marketing mix to introduce the topic and describe what it means to run the restaurant. The core of my thesis is last P – promotion. For that reason I use a communication mix as an outline for describing both theoretically and practically communication activities of each restaurant. In conclusion I review individual restaurants and sum up their promotions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Duchoslav 1.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Duchoslav 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Duchoslav 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petra Koudelková, Ph.D. 235 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB