velikost textu

Kultura bez nenávisti: význam agonistického dialogu při zmírňování islamofobie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kultura bez nenávisti: význam agonistického dialogu při zmírňování islamofobie
Název v angličtině:
HateFree Culture: The Importance of Agonistic Dialogue in mitigating Islamophobia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dora Nováková
Vedoucí:
Karel Čada
Oponent:
Veronika Frantová
Id práce:
192505
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Online diskuze, deliberace, agonistický dialog, HateFree Culture, islamofobie
Klíčová slova v angličtině:
Online discussion, Deliberation, Agonistic dialogue, HateFree Culture, Islamophobia
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce Kultura bez nenávisti: význam agonistického dialogu při zmírňování islamofobie je případovou studií vládní kampaně proti násilí z nenávisti HateFree Culture. Práce se zabývá současným fenoménem islamofobie a zjišťuje, jakým způsobem pracuje iniciativa HateFree Culture s tématem islámu ve snaze zmírnit islamofobní projevy ve společnosti. Zkoumá, nakolik může mít hlavní nástroj této kampaně, jímž je moderovaná facebooková diskuze, efekt na islamofobní projevy a nachází souvislost mezi touto diskuzí a deliberačními online fóry, která vycházejí z teorie deliberativní demokracie. Práce ukazuje, že různé techniky, které jsou v projektu využívány, mohou pozitivně ovlivňovat způsob, jakým je o tématu diskutováno a mohou tak postupně vést ke snížení projevů islamofobie ve společnosti. Tento proces je diskutován ve vztahu s výše zmíněnou teorií deliberativní demokracie, ale také s teorii agonistického pluralismu a z ní vycházejícího agonistického dialogu. Práce zjišťuje, že cílem projektu je osvěta o islámu a muslimech, která by mohla vést k lepšímu vzájemnému pochopení, ale také kultivace konfliktu, který ohledně tématu probíhá za účelem přeměny povahy tohoto konfliktu v méně škodlivý. HateFree Culture je tak ukázáno jako agonistický prostor sloužící k překlenutí společenské polarizace. Těchto zjištění je v práci dosaženo za pomoci několika výzkumných metod, mezi nimi například rozhovory s pracovníky projektu i s diskutéry, analýzou obsahu facebookové stránky, či moderátorských reakcí v diskuzi.
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis HateFree Culture: The importance of agonistic dialogue in mitigating Islamophobia is a case study of the Czech government's campaign against hate crime – HateFree Culture. The thesis deals with the current phenomenon of Islamophobia and identifies how the HateFree Culture initiative works with the topic of Islam in an attempt to alleviate Islamophobic manifestations in society. It examines the extent to which the primary tool of this campaign, a moderated Facebook discussion, can affect Islamophobic expressions and identifies the link between this discussion and deliberative forums. The thesis shows that the various techniques used in the project can positively influence the way in which the topic is discussed and can thus progressively lead to a reduction in the manifestations of Islamophobia in society. This process is discussed in relation to the theory of deliberative democracy. However, it also concerns the theory of agonistic pluralism and an agonistic dialogue. The thesis finds that the aim of the project is promoting the knowledge of Islam and Muslims that could lead to a better mutual understanding, but also to the cultivation of a conflict that is related to the topic in order to transform its character into a less harmful one. HateFree Culture is thus shown as an agonistic space to overcome the social polarization. These findings are achieved through several research methods, such as interviews with the members of the project, the participants of the discussion, as well as analysis of Facebook content, or moderators responses in discussions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dora Nováková 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dora Nováková 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dora Nováková 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Karel Čada 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta Veronika Frantová 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 153 kB