velikost textu

Zátoka sviní a její vliv na americko-kubánské vztahy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zátoka sviní a její vliv na americko-kubánské vztahy
Název v angličtině:
The Bay of Pigs and its influence on U.S.-Cuba relations
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Milan Jaroš
Vedoucí:
Mgr. Jiří Pondělíček, BA
Oponent:
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
Id práce:
192488
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zátoka sviní, Kuba, USA, Fidel Castro, americko-kubánské vztahy, invaze, CIA, John F. Kennedy
Klíčová slova v angličtině:
Bay of pigs, Cuba, USA, Fidel Castro, U.S.-Cuba relations, invasion, CIA, John F. Kennedy
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje invazi v Zátoce sviní, která byla důležitou součástí americko-kubánských vztahů v 60. letech. Období mezi kubánskou revolucí a kubánskou raketovou krizí bylo poznamenáno rychlým zhoršení těchto vztahů. A právě tímto obdobím je také celá práce ohraničena. Invaze byla výsledkem tohoto zhoršování a Castrovo vítězství se stalo důvodem pro další eskalaci nepřátelství mezi Spojenými státy a Kubou. Práce odpovídá na otázku, jaký rozhodovací proces vedl k tomu, že nakonec skutečně došlo až k provedení invaze, jaké chyby stály za tím, že celá operace skončila fiaskem, kdo za to nese odpovědnost a jaké důsledky měl americký neúspěch na další vývoj vztahů mezi oběma zeměmi. Analyzuje především jednotlivé kroky přípravy a vliv, který na ně měly všechny zapojené strany. Dochází k závěru, že agresivní přístup byl zvolen kvůli okolnostem studené války a hrozbě komunismu, strachu USA ze ztráty vlastního vlivu na západní polokouli a osobním ambicím jednotlivých účastníků. Odpovědnost za neúspěch se nedá přiřadit pouze Kennedyho rozhodování, plánování CIA nebo špatně organizované kubánské opozici, protože za ním stálo spojení všech těchto faktorů. Fiasko v Zátoce sviní následně vedlo ke zhoršení vztahů, které bylo specifické dalšími americkými snahami zbavit se Castra a jeho rostoucí spoluprací se Sovětským svazem.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on the Bay of Pigs invasion which had been an important part of the U.S.-Cuba relations in the 1960s. The period between the Cuban revolution and the Cuban missile crisis was marked by rapid deterioration of those relations. The thesis is set exactly in this time frame. The invasion was the outcome of the previous deterioration and Castro’s victory became the reason for further escalation of the hostilities between the United States and Cuba. This thesis answers the question what decision-making process led to the actual execution of the invasion, what mistakes caused the invasion to fail, who is to blame for this outcome and what consequences did the American failure have on further evolution of the U.S.-Cuba relations. It analyses steps of the planning process and the influence of all the interested parties on this process. It reaches conclusion that the aggressive approach was implemented because of cold war circumstances and the communist threat, the American fear of losing their influence in the western hemisphere and personal ambitions of involved participants. The responsibility for the failure cannot be assigned to just Kennedy’s decision making, the CIA’s planning or poorly organized Cuban opposition because the fiasco resulted from all these things together. The failure led to further deterioration of the relations which can be defined with continued American attempts to get rid of Castro and his cooperation with the Soviet Union.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Milan Jaroš 1020 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Milan Jaroš 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Milan Jaroš 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Pondělíček, BA 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Miloš Calda 152 kB