velikost textu

Eugen Ionescu/Eugène Ionesco – život a dílo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Eugen Ionescu/Eugène Ionesco – život a dílo
Název v angličtině:
Eugen Ionescu/Eugène Ionesco - Life and Works
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klára Našincová
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Jarmila Horáková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Libuša Vajdová, CSc.
Konzultant:
PhDr. Libuše Valentová, CSc.
Id práce:
192480
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Jihovýchodoevropská studia (JVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Eugène Ionesco|Eugen Ionescu|rumunská literatura|francouzská literatura|meziválečné období|absurdní divadlo|exilová literatura
Klíčová slova v angličtině:
Eugène Ionesco|Eugen Ionescu|Romanian literature|French literature|Interwar period|The Theatre of the Absurd|literary exile
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce je prokázat autorovu hlubokou zakotvenost v rumunské literární tradici (Urmuz, I. L. Caragiale), pokusit se dovodit, že poetika jeho slavných her je v jádru obsažena už v tvorbě z 30. let a ozvuky osobních i uměleckých zkušeností z Rumunska se dají vysledovat i v jeho francouzském, vyzrálém tvůrčím období. Ionescovo dílo tak bude u nás poprvé nahlédnuto v jeho celistvosti, protože čeští i západní vykladači a komentátoři autorovo rumunské období vesměs zcela opomíjeli. Klíčová slova Eugen Ionescu, Eugène Ionesco, rumunská literatura XX. století, francouzská literatura XX. století, meziválečné období, absurdní divadlo, exilová literatura
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this diploma thesis is to prove the author´s deep roots in the Romanian literary tradition (Urmuz, I. L.Caragiale), to try to prove that the poetics of his famous plays is actually contained in his work from the 30´s and echoes of his personal and artistic experience from Romania can be also found in his French mature creative period. Therefore, Ionesco´s writings will be compiled for the first time in our country in its wholeness since Czech and Occidental interpreters and comentators have mostly ignored the author´s Romanian period of creation. Key Words Eugen Ionescu, Eugène Ionesco, Romanian literature 20th century, French literature 20th century, The Theatre of the Absurd, Romanian literaly exile
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Našincová 2.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Našincová 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Našincová 355 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Našincová 353 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Jarmila Horáková, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Libuša Vajdová, CSc. 395 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Jarmila Horáková, Ph.D. 154 kB