velikost textu

Náboženství v České republice: základní analýza a vztah k vybraným sociodemografickým otázkám

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náboženství v České republice: základní analýza a vztah k vybraným sociodemografickým otázkám
Název v angličtině:
Religion in the Czech Republic: Basic analysis and the relationship to selected sociodemographic topics
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Markéta Růžičková
Oponent:
RNDr. Květa Kalibová, CSc.
Id práce:
192470
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Náboženství v České republice: základní analýza a vztah k vybraným sociodemografickým otázkám Abstrakt Cílem práce je analyzovat obyvatelstvo České republiky podle náboženského vyznání s využitím dat z výběrových šetření a dále individuálních údajů ze sčítání lidu 2011. V první části je popsaná současná pozice náboženství ve společnosti se zaměřením na vybrané charakteristiky věřících a nevěřících osob. V dalších částech jsou detailněji uvedeny výsledky výběrových šetření týkajících se náboženského vyznání na našem území, orientující se hlavně na dobu po roce 1989 a dále také srovnání s Evropou. Následuje část s analýzou odlišností v postojích k problémovým otázkám demografického chování v závislosti na tom, zde je osoba věřící, či ne, s využitím dat z European Values Study a International Social Survey Programmme. V poslední části jsou detailněji analyzována individuální data ze sčítání lidu 2011, se zaměřením na nově rozšířená náboženská vyznání a dále jsou pomocí logistické regrese analyzovány charakteristiky věřících osob. Klíčová slova: náboženské vyznání, výběrové šetření, Česká republika, postoje, ateismus
Abstract v angličtině:
Religion in the Czech Republic: Basic analysis and the relationship to selected socio-demographic topics Abstract The aim of this thesis is to analyse the inhabitants of the Czech Republic according to religious belief using data from surveys and also individual 2011 census data. Contemporary position of religion in society is described in the first part, focusing on characteristics of believers and non-believers. Results of surveys concerning religious belief in our region are stated in detail in the next parts, oriented mainly on the period after 1989 and also comparison to Europe. The part with the analysis of differences in attitudes to problematic demographic behaviour according to religious belief follows, using the data from European Values Study and International Social Survey Programme. Individual data from 2011 census are analysed more in detail in the last part, focusing on newly spread religious groups and furthermore there is an analysis of believers using logistic regression. Keywords: religion, sample survey, Czech Republic, attitudes, atheism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Růžičková 2.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Růžičková 197 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Růžičková 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Květa Kalibová, CSc. 269 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 152 kB