velikost textu

Vergleich der Bearbeitung von Stichwörtern in den Deutsch-Russischen Online-Wörterbüchern

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vergleich der Bearbeitung von Stichwörtern in den Deutsch-Russischen Online-Wörterbüchern
Název v češtině:
Srovnání zpracování hesel v německo-ruských online slovnících
Název v angličtině:
A Comparison of Entries in German-Russian Online Dictionaries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Anna Chelyshkova
Vedoucí:
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Šemelík
Id práce:
192444
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Německý jazyk a literatura (NJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Stichwort|Wörterbuch|Online-Wörterbuch|Russisch|Deutsch|Informationsangebot
Klíčová slova v angličtině:
entry|dictionary|online dictionary|Russian|German|information offer
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním lexikografického zpracování hesel v německo-ruských online slovnících. Její základ tvoří podrobná analýza vybraných zdrojů. Pro výše zmíněný výzkum bylo vybráno několik hesel dvou slovních druhů, a to slovesa durchsuchen, umstellen a podstatná jména Platz, Ort, Stelle. Srovnání se uskuteční s pomocí informace, která se představuje ve slovnících. Díky této synopsi se podaří najít deficity srovnání slov, ohodnotit kvalitu ekvivalence a navrhnout možná zlepšení pro informační nabídku online slovníků. Na základě provedených analýz a jejich výsledků byly sestavené zdokonalené heslové stati ke každému lemmatu. Klíčová slova: heslo, slovník, online slovník, němčina, ruština, informační nabídka Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis compares lexicographical processing of words in German-Russian online dictionaries. Its basis is formed by detailed analysis of selected sources. For the above studies were taken a few words of two parts of speech, namely: verbs durchsuchen, umstellen and nouns Platz, Ort, Stelle. Comparison carried out through the given information in dictionaries. Due to the synopsis it will be possible, to find disadvantages of entries, to assess the quality of equivalence and suggest possible improvements for the information proposal offers online dictionaries. Based on the above analyses and their results to each word will be compiled an revised dictionary entry. Keywords: entry, dictionary, online dictionary, German, Russian, information proposal Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Chelyshkova 835 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Chelyshkova 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Chelyshkova 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Šemelík 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. 311 kB