velikost textu

Presidential Directives as Instrument of President’s Obama Policy-Making

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Presidential Directives as Instrument of President’s Obama Policy-Making
Název v češtině:
Využití výkonných nařízení jako nástroje tvorby politiky prezidenta Baracka Obamy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Hanh Bui Thuy
Vedoucí:
Mgr. Jana Sehnálková
Oponent:
PhDr. Jan Hornát
Id práce:
192432
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Presidential directives, executive orders, presidential power, presidency, Obama, immigration, gun regulation
Klíčová slova v angličtině:
Prezidentské dekrety, výkonná nařízení, prezidentská moc, prezidenství, Obama, imigrace, regulace zbraní
Abstrakt:
Abstrakt Súčasné používanie prezidentských dekrétov prezidentom Barackom Obamom a prezidentom Donaldom Trumpom vyvolalo debaty ohľadom limít prezidentskej moci. Doterajší výskum problematiky ukázal nedostatočné zameranie na prezidentské dekréty, misinterpretáciu a nesprávnu terminológiu, ktoré majú za výsledok klamné obvinenia o prekročení limitov prezidentskej moci a jej zneužívanie. Táto práca argumentuje, že politický gridlock a zvyšujúca sa pasivita Kongresu prispeli k posunu moci medzi výkonnou a zákonodarnou zložkou vlády. Práca sleduje rozsah, v ktorom Kongres odmietol prijať dve z Obamových kľúčových priorít – imigračnú reformu a reguláciu zbraní. V následnosti na to, prezident Obama musel konať unilaterálne. Hlavný cieľom práce je ukázať, že prezidentské dekréty prezidenta Obamu neboli vydané vo vákuu, a že im predchádzali debaty, presviedčania a dohadovania pre presadenie agendy prezidenta vo forme bipartizánskej legislatívy namiesto unilaterálneho prezidentského dekrétu.
Abstract v angličtině:
Abstract The recent usage of presidential directives by President Barack Obama and President Donald Trump initiated debates around limits of presidential power. Research on the presidential power has shown lack of focus on the presidential directives, misinterpretation and wrong terminology which resulted in false accusations of presidential overreach and abuse of power. This thesis argues that the political gridlock and increasing passivity of Congress have contributed to a shift between the executive and legislative power of government. This thesis will trace the extent to which Congress has become resistant to pass two of the key priorities of President Obama’s political agenda - immigration reform and gun regulation, after which the President had to act on the issues unilaterally. The main aim of the thesis is to show that presidential directives of President Obama were not issued in a vacuum and that there were debates, persuasion and negotiations preceding the executive actions in an attempt to advance President’s agenda in a form of bipartisan legislation rather than unilateral presidential directive.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hanh Bui Thuy 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hanh Bui Thuy 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hanh Bui Thuy 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Sehnálková 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Hornát 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 152 kB