velikost textu

Proces adaptace expatriantů v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proces adaptace expatriantů v České republice
Název v angličtině:
The Process of Adaptation of Expatriates in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Natálie Veselá
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
Id práce:
192423
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
expatriace|expatriant|adaptace|akulturace|mezinárodní organizace
Klíčová slova v angličtině:
expatriation|expatriate|adjustment|acculturation|international organization
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá procesem adaptace expatriantů na území České republiky. Cílem bakalářské práce je analýza problémů v procesu adaptace expatriantů a jejich rodin na život v České republice se zaměřením na expatrianty a jejich rodiny z třetích zemí. Pozornost je věnována celému procesu expatriace, charakterizována je akulturace, jednotlivé fáze adaptace a specifika práce v multikulturním prostředí. Dále se práce zabývá kulturou a kulturními rozdíly České republiky a třetích zemí. Sledována je rovněž role rodiny a adaptace jejích členů na život v hostitelské zemi. Práce se dále věnuje České republice jako hostitelské zemi expatriantů. Součástí práce je empirické šetření, jehož cílem je identifikace problémů adaptace expatriantů z třetích zemí a jejich rodin na život v České republice a možností usnadnění jejich adaptace. Šetření bylo realizováno formou polostrukturovaných rozhovorů s expatrianty, kteří v současné době působí v Praze. Klíčová slova: expatriace, expatriant, adaptace, akulturace, mezinárodní organizace
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the adjustment process of expatriates in the Czech Republic. The aim of the thesis is an analysis of problems in the adjustment process of third country expatriates and their families to life in the Czech Republic, with a focus on expatriates and their families from third countries. Attention is paid to the entire expatriation process, acculturation, the separate phases of the adjustment process, and the specifics of work in a multicultural environment are characterized. Furthermore, the thesis deals with culture and cultural differences between the Czech Republic and third countries. The role of the family unit and the adaptation of its members to culture and life in the host country are also observed. The study focuses on the Czech Republic as a host country of expatriates. Part of the thesis is an empirical survey. The aim of the survey is an identification of the adjustment problems of expatriates from third countries and their families to life in the Czech Republic, and identifying possibilities to facilitate the adjustment. The survey was conducted in the form of semi- structured interviews with expatriates that currently work in Prague. Keywords: expatriation, expatriate, adjustment, acculturation, international organization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Natálie Veselá 690 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Natálie Veselá 124 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Natálie Veselá 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Natálie Veselá 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Olga Běhounková, Ph.D. 377 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 373 kB