velikost textu

Deriváty pyrazinu jako potenciální léčiva V.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Deriváty pyrazinu jako potenciální léčiva V.
Název v angličtině:
Pyrazine derivatives as potential drugs V.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Alžběta Mindlová
Vedoucí:
Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Id práce:
192411
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Řešitel: Alžběta Mindlová Vedoucí diplomové práce: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Název diplomové práce: Deriváty pyrazinu jako potenciální léčiva V Tato práce se zabývá problematikou tuberkulózy, jež je celosvětově po HIV druhou nejčastější příčinou úmrtí ze všech infekčních nemocí. K tomu přispívá i stále narůstající počet kmenů mykobakterií, které jsou rezistentní vůči běžným antituberkulotikům. Právě pro rozvoj multilékově-rezistentní tuberkulózy je potřeba vývoje nových léčiv pro terapii tohoto onemocnění. Předlohou pro konečné sloučeniny byly již dříve připraveny anilidy pyrazin-2- karboxylové kyseliny, které vykazovaly antituberkulotickou aktivitu. Cílem mé práce bylo ověřit účinnost N-(pyrazin-2-yl)benzamidů vzniklých myšlenou obměnou spojovacího můstku mezi pyrazinovým a benzenovým jádrem. V experimentální části práce je popsána syntéza 23 látek, jež vycházela z 2-aminopyrazinu či 2-amino-6-chlorpyrazinu a příslušně substituovaných benzoylchloridů. Všechny produkty byly popsány teplotou tání, 1H, 13C NMR a IČ spektry, elementární analýzou. Látky byly odeslány k biologickému hodnocení, kde se testovaly na antibakteriální, antifungální a antituberkulotickou aktivitu. Podrobné výsledky testování jsou popsány a diskutovány v závěru práce. Záměna spojovacího můstku -CONH- ve struktuře antimykobakteriálně účinných anilidů pyrazin-2-karboxylové kyseliny za můstek -NHCO- (za vzniku N-(pyrazin-2-yl)benzamidů) vedla obvykle ke snížení až ztrátě antimykobakteriální aktivity.
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control Author: Alžběta Mindlová Supervisor: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Title of diploma thesis: Pyrazine Derivatives as Potential Drugs V This study deals with the issue of tuberculosis, which is a second leading cause of deaths after HIV from all infectious diseases worldwide. This is supported by an ever increasing number of mycobacteria, which is resistant to conventional antituberculotics. Because of grow of the multidrug-resistant tuberculosis, there is need for the development of new drugs in the therapy of this disease. The design of final compounds was based on the previously prepared pyrazine-2- carboxilic acid, which exerted antituberculotic activity. The object of study was to verify the effectiveness of N-(pyrazine-2-yl)benzamides created by an imaginary variation of the connecting bridge between the pyrazine and benzene ring. In the experimental part of the work the synthesis of twenty three substances derived from 2-aminopyrazin or 6-chlor-2- aminopyrazin is described. All products have been described by melting point, 1H, 13C NMR, IR spectroscopy and the elementary analysis. The substances were send for the biological evaluation, where were tested for antibacterial, antifungal and antimycobacterial activity. Detailed test results are described and discussed in the conclusion. The replace of the connecting bridge -CONH- for -NHCO- bridge in the structure of antimycobacterial effective pyrazine-2-carboxilic acid (to form of N-(pyrazin-2-yl)benzamids) led usually to reduce or loss of the antimycobacterial activity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alžběta Mindlová 2.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alžběta Mindlová 375 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alžběta Mindlová 372 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 115 kB