velikost textu

Didaktické využití ukázkové přírodní zahrady ZŠ Domamil

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Didaktické využití ukázkové přírodní zahrady ZŠ Domamil
Název v angličtině:
Didactic Use of Domamil Primary School's Educational Garden
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Pavel Šplíchal
Vedoucí:
RNDr. Jana Skýbová
Oponent:
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Id práce:
192404
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
školní zahrada, přírodní zahrada, ZŠ Domamil, dotazníkové šetření, výuka, pracovní listy
Klíčová slova v angličtině:
school garden, natural garden, Domamil primary school, questionnaire survey, teaching, worksheets
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce Didaktické využití ukázkové přírodní zahrady ZŠ Domamil se zaměřuje na školní ukázkovou přírodní zahradu ZŠ Domamil a její využití ve výuce. Diplomová práce se zabývá všeobecnou historií školních zahrad, popisuje přírodní zahradu a kritéria, za kterých může zahrada získat certifikát přírodní zahrady. Také je uvedena bezpečnost práce, provozní a návštěvní řád přírodní zahrady. V diplomové práci je popsán vznik a vývoj školní ukázkové přírodní zahrady ZŠ Domamil a jsou charakterizovány její jednotlivé prvky a jejich postupné budování žáky a učiteli ZŠ Domamil. Celá charakteristika školní ukázkové přírodní zahrady ZŠ Domamil je doplněna o vlastní fotodokumentaci. V práci je zařazeno dotazníkové šetření, které bylo provedeno mezi pedagogy a žáky druhého stupně ZŠ Domamil. Zabývalo se využitím školní ukázkové přírodní zahrady v praxi i ve výuce. Na základě výsledku dotazníkového šetření a stávajícího stavu zahrady byly vytvořeny didaktické materiály určené pro výuku ve školní ukázkové přírodní zahradě ZŠ Domamil. Didaktické materiály byly určeny pro žáky sedmého ročníku základní školy a následně byly ověřeny ve výuce. Klíčová slova: školní zahrada, přírodní zahrada, ZŠ Domamil, dotazníkové šetření, výuka, pracovní listy
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis Didactic use of example natural garden Domamil focuses on school demonstration garden of primary school Domamil and its use in teaching. The thesis deals with the general history of school gardens, describes the natural garden and the criteria under which the garden can obtain the certificate of a natural garden. It also mentions occupational safety, operating and visiting rules of the natural garden. The diploma thesis describes the origin and development of the school example natural garden of the Domamil Primary School and characterizes its individual elements and their gradual building by pupils and teachers of the Domamil Primary School. The whole characteristic of the school example natural garden of the Domamil Elementary School is complemented by a photo documentation. The thesis includes a questionnaire survey, which was carried out between teachers and pupils of the second grade of the primary school Domamil. The questionnaire dealt with the use of the school demonstration natural garden in practice and in teaching. Based on the results of the questionnaire survey and the current state of the garden, didactic materials were created for teaching in the school demonstration garden of the primary school Domamil. The didactic materials were intended for pupils of the seventh grade of primary school and were subsequently verified in teaching. Keywords: school garden, natural garden, Domamil primary school, questionnaire survey, teaching, worksheets
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavel Šplíchal 9.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavel Šplíchal 249 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavel Šplíchal 161 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Skýbová 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 249 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 152 kB