velikost textu

Developing Reading Skills Based on Reading the Bridge Articles

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Developing Reading Skills Based on Reading the Bridge Articles
Název v češtině:
Rozvoj dovednosti čtení založené na užití článků z časopisu Bridge
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Gabriela Paclíková
Vedoucí:
PhDr. Bohuslav Dvořák
Oponent:
PaedDr. Marie Hofmannová
Id práce:
192392
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — německý jazyk (N AJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
čtení v angličtině, kompetence, časopisecké články, Bridge, čtenářské dovednosti, sémantický sylabus, lexikální přístup, chunks
Klíčová slova v angličtině:
reading in english, competence, magazine articles, Bridge, reading skills, semantic syllabus, lexical approach, chunks
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá rozvojem porozumění textu v anglickém jazyce, které považuje za nezbytnou dovednost pro budoucí studijní a profesní život žáků. Jejím cílem je navrhnout praktické aktivity zakládající se na práci s textem z časopisu Bridge, které povedou k rozvinutí čtenářských dovedností žáků na úrovni anglického jazyka B1 SERR. Teoretické části diskuze reflektují potřebu učitele vnímat texty a důležitost tisku pro rozvíjení dovednosti čtení v jeho každodenním životě, aby mohl následně rozvíjet dovednosti žáka. Dále podává informace o situaci týkající se čtení žáků v mateřském jazyce, aby mohla být dána do širšího mezinárodního kontextu. Dovednosti ve čtení jsou blíže specifikovány a obtíže pojmenovány. Metodou pro praktickou část práce je lexikální přístup k učení angličtiny vyvinutý především Michael Lewis a Jane & Dave Willis, založený na učení slovní zásoby v podobě tzv. chunks. Za dosažením lepších čtenářských dovedností je v žácích rozvíjena práce s chunks se slovníkovým materiálem, která je vnímána jako nedílná součást v samostatném rozvoji této dovednosti, dále čtení nahlas a nakonec práce s chunks založená jak na manipulaci slovní zásoby při viditelném zápisu poznámek do sešitu tak manipulaci myšlenkové. Efektivní metodou se ukázalo čtení nahlas a manipulace se smysluplnými chunks. Neefektivní byla práce se sešitem. KLÍČOVÁ SLOVA čtení v angličtině, kompetence, časopisecké články, Bridge, čtenářské dovednosti, sémantický sylabus, lexikální přístup, chunks
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the development of reading comprehension in English language which is considered essential in the study and professional life. Its aim is to design practical activities based on reading articles from the Bridge magazine, to develop reading skills in learners on level B1 of CEFR. Theoretical parts of discussion reflect the need of the teacher to perceive different texts and the importance of the press for developing reading abilities in his/her everyday life to be able to develop pupils´ abilities. It gives information about reading comprehension of pupils in their mother tongue, including international context. In developing reading skills in English as a second language, skills are specified and difficulties named. The method for my practical part is the lexical approach that was developed by Michael Lewis and Jane & Dave Willis, based on teaching chunks. In order to develop reading competence, work with dictionary material is developed that should be understood as an integral part for developing autonomic skills, continued by reading with prosody and finally making operations with meaningful chunks. Activities such as reading aloud and making operations with meanings proved effective. Making notes turned ineffective. KEYWORDS reading in english, competence, magazine articles, Bridge, reading skills, semantic syllabus, lexical approach, chunks
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Paclíková 4.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gabriela Paclíková 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gabriela Paclíková 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Bohuslav Dvořák 1.55 MB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Marie Hofmannová 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Klára Matuchová, Ph.D. 152 kB