velikost textu

Unilateral secession in international law

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Unilateral secession in international law
Název v češtině:
Unilaterální secese v mezinárodním právu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Chetan Chowdhary, BA
Vedoucí:
Mgr. Milan Lipovský, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Mgr. Miroslav Pulgret, Ph.D.
Id práce:
192391
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MAIN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
secese, právo na sebeurčení, mezinárodní právo
Klíčová slova v angličtině:
secession, right to self-determination, international law
Abstract v angličtině:
Bibliographic note CHOWDHARY Chetan, Unilateral Secession in International Law: The cases of Kashmir and Catalonia, 84 p. Master thesis. Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Relations. Supervisor: JUDr. Milan Lipovsky, Ph.D. Abstract: In the recent times, unilateral secession in International Law has come under widespread discussion with the major issues revolving around the circumstances under which a minority group or sub-state can secede from the state incorporating it. The study focuses on the principles of self-determination, an important factor to secede from a state over which international law has an ambiguous stand. International Law regards unilateral secession to be legal only in the aspects of decolonization as a last resort, that is one of the reasons why Kosovo remains unrecognized by the United Nations. The study focuses on two important cases i.e. Kashmir and Catalonia and compares them with Kosovo and Western Sahara respectively to understand the stance of International law on their demands for secession. The examination of these cases reveals that historical violence and injustice are not the only factors influencing the secessionist demands in Kashmir; similarly, the reasons for the demand for secession in Catalonia extend beyond collective identity i.e. cultural, linguistic and ethnic identity. Furthermore, the stand of International Law over the concept on secession remains ambivalent. Abstrakt: V nedávné době se jednostranné odloučení v mezinárodním právu dostalo do rozsáhlé diskuse a hlavní otázky se otáčejí kolem okolností, za kterých může být minoritní skupina nebo sub-stát oddělena od státu, který ji začleňuje. Studie se zaměřuje na principy sebeurčení, důležitý faktor odchodu od státu, nad kterým mezinárodní právo má nejednoznačný postoj. Mezinárodní právo považuje jednostranné odloučení za legální pouze v aspektech dekolonizace jako poslední možnost, což je jeden z důvodů, proč Kosovo OSN nezůstává rozpoznáno. Studie se zaměřuje na dva důležité případy, např. Kašmír a Katalánsko, a porovnává je s Kosovem a Západní Saharou, aby porozuměli postoji mezinárodního práva o jejich požadavcích na odloučení. Z přezkoumání těchto případů vyplývá, že historické násilí a nespravedlnost nejsou jedinými faktory ovlivňujícími secesionistické požadavky v Kašmíru; podobně jsou důvody pro poptávku po odchodu do Katalánska rozšířeny mimo kolektivní identitu, tj. kulturní, jazykovou a etnickou identitu. Navíc postoj mezinárodního práva nad pojetím odloučení zůstává ambivalentní. Klicova slova Jednostranná secese, sebeurčení, nápravná práva, mezinárodní právo, dekolonizace, Terra Nullius, neregulační území. Keywords Unilateral Secession, Self Determination, Remedial Rights, International Law, Decolonization, Terra Nullius, Non Self-Governing Territories. 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Chetan Chowdhary, BA 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Chetan Chowdhary, BA 377 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milan Lipovský, Ph.D. 382 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Miroslav Pulgret, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. 152 kB