velikost textu

Motivace žen k účasti na IT kurzech a jejich uplatnění na trhu práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motivace žen k účasti na IT kurzech a jejich uplatnění na trhu práce
Název v angličtině:
Motivation of Women to Participate on IT Courses and their Subsequent Employment in the Labour Market
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Gabriela Kročilová
Vedoucí:
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
Id práce:
192385
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ženy|informační technologie|trh práce|genderová diverzita|stereotypy|IT kurzy|motivace
Klíčová slova v angličtině:
women|information technologies|labour market|gender diversity|stereotypes|IT courses|motivation
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá podobami motivace žen k účasti na IT kurzech a následným uplatněním absolventek těchto kurzů na trhu práce. Hlavním cílem práce je získání informací ohledně motivace žen k účasti na IT kurzech, a to na základě kritického zpracování odborných pramenů a vlastního empirického šetření. Kvantitativní dotazníkové šetření je zaměřeno na identifikaci hlavních motivačních faktorů, které ženy vedou k účasti na IT kurzech, jež jsou určené primárně ženám jakožto specifické cílové skupině. Dílčím cílem empirického šetření je zjištění, zda mělo absolvování IT kurzů vliv na kariérní směřování účastnic do oblasti IT. Sběr dat proběhl mezi absolventkami IT kurzů ve sledované oblasti předních organizací Czechitas, Django Girls, PyLadies a Rails Girls. Klíčová slova ženy, informační technologie, trh práce, genderová diverzita, stereotypy, IT kurzy, motivace 4
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with forms of women's motivation to participate in IT courses and the subsequent employment of graduates of these courses in the labour market. The main aim of the work is to obtain information about the motivation of women to participate in IT courses based on the critical elaboration of professional sources and empirical investigation. The quantitative questionnaire survey is focused on identifying the main motivational factors that women are taking to participate in IT courses, which are primarily targeted at women, as a specific target group. A partial objective of the empirical survey is to determine whether IT courses have an impact on the IT career of participants. Data collection took place among IT graduates in the monitored area of leading organizations such as Czechitas, Django Girls, PyLadies and Rails Girls. Keywords women, information technologies, labour market, gender diversity, stereotypes, IT courses, motivation 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Kročilová 716 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Gabriela Kročilová 1.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gabriela Kročilová 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gabriela Kročilová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 256 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. 289 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 323 kB