velikost textu

Vývoj a cíle politiky vzdělávání dospělých v České republice v kontextu evropeizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a cíle politiky vzdělávání dospělých v České republice v kontextu evropeizace
Název v angličtině:
The Development and Objectives of Adult Education Policy in the Czech Republic in the Context of Europeanization
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Nováková
Vedoucí:
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Langer
Id práce:
192384
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evropská unie|Česká republika|vzdělávací politika|celoživotní vzdělávání a učení|vzdělávání dospělých
Klíčová slova v angličtině:
European union|Czech republic|education policy|lifelong learning|Adult education
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se věnuje vlivu evropeizace v českých politických dokumentech, které se týkají vzdělávání a učení se dospělých. Dále také pojednává o vývoji pojetí vzdělávání a učení se dospělých v rámci celoživotního vzdělávání a učení se v unijních politických dokumentech a tomu, v jaké podobě se vzdělávání a učení se dospělých projevilo v politických dokumentech České republiky s ohledem na fenomén evropeizace. Práce vychází z předpokladu, že i když vzdělávání a vzdělávací politika jsou plně v pravomoci národních států, Evropská unie zásadním způsobem ovlivňuje podobu a rozvoj vzdělávacích systémů členských zemí. Cílem mé práce je zanalyzovat vybrané klíčové politické dokumenty Evropské unie a České republiky a zjistit, zda byly strategie EU týkající se oblasti vzdělávání dospělých inkorporovány do národních dokumentů. Druhým cílem práce je srovnat vývoj pojetí vzdělávání a učení se dospělých v klíčových politických dokumentech České republiky a Evropské unie. Klíčová slova: Evropská unie, Česká republika, vzdělávací politika, celoživotní vzdělávání a učení, vzdělávání dospělých
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the influence of Europeanization in the Czech political documents concerning education and learning of adults. It also discusses the development of the concepts of adult education and learning in lifelong learning in EU policy papers and how adult education and learning has been reflected in the political documents of the Czech Republic with regard to the phenomenon of Europeanization. The thesis is based on the assumption that although education and training policies are fully within the competence of national states, the European Union has a major influence on the form and development of the education systems of the member countries. The aim of my work is to analyze selected key policy documents of the European Union and the Czech Republic and to find out whether EU strategies related to adult education were incorporated into national documents. The second objective of the thesis is to compare the development of concepts of adult education and learning in the key political documents of the Czech Republic and the European Union. Keywords: European Union, Czech Republic, education policy, lifelong learning, adult education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Nováková 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Nováková 348 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Nováková 344 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 261 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Langer 439 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 306 kB