velikost textu

Koncept lokálních potravin: postoje a chování českých spotřebitelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncept lokálních potravin: postoje a chování českých spotřebitelů
Název v angličtině:
Local food: attitudes and behaviours of Czech consumers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Pešková
Vedoucí:
Mgr. Iva Zvěřinová
Oponent:
Mgr. Eva Kyselá
Konzultant:
PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Id práce:
192376
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SOC)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spotřeba|lokální potraviny|ekologické potraviny|životní prostředí|spotřebitelé|slow food|potravinové řetězce|postoje|chování
Klíčová slova v angličtině:
consumption|local food|organic food|environment|consumers|slow food|food chains|attitudes|behaviour
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Diplomová práce se zabývá problematikou lokálních potravin a analýzou faktorů ovlivňujících nákupní chování českých spotřebitelů. V teoretické části se nejdříve zaměřuje na problémy souvisejícími s definicí pojmu lokální potravina, a to s oporou taxonomie dimenzí blízkosti dle Eriksenové (2013). Dále rozebírá souvislosti zvýšeného zájmu o lokální produkci, mezi které patří anti-globalizační trendy, otázky ochrany životního prostředí a další hodnotové změny ve společnosti. Představeny jsou významné zahraniční i české výzkumy lokální produkce a spotřebitelského chování. Na závěr teoretické části jsou popsány vybrané teorie pro vysvětlení nákupního chování lokálních potravin, které jsou zároveň vhodné k představení teoretického podkladu pro výzkumné otázky a cíle práce. Jedná se především o Alphabet Theory (Zepeda & Deal, 2009), která vychází z dřívějších teorií Value-Belief-Norm Theory (Stern, Dietz, Abel, Guagnano, & Kalof, 1999) a Attitude-Behavior-Context Theory (Guagnano, Stern, & Dietz, 1995). Empirická část navazuje na teoretická východiska a obsahuje analýzu nákupního chování českého spotřebitele, kterou opírá jak o kvalitativní polo-strukturované rozhovory, tak o dotazníkové kvantitativní šetření populace České republiky ve věku 18-65 let reprezentativního na základě socio-demografických charakteristik. Analýzy podávají vhled především do toho, co pro české spotřebitele znamená pojem lokální potravina, jak odlišně vnímají biopotraviny a jaké faktory ovlivňují frekvenci nákupu lokálních potravin. Výsledkem analytické části je, že pojem lokální potravina je vnímána českými spotřebiteli především jako potravina regionální a ze zahrady rodiny či známých. Porovnání s biopotravinami dále nabízí přesvědčivé důkazy o tom, že lokální potraviny jsou ve větší míře vnímány jako čerstvější a chutnější než biopotraviny, zatímco s biopotravinami si spotřebitelé častěji spojují témata související s ochranou životního prostředí. Nákupní chování významně ovlivňují některé demografické ukazatele (věk, příjem, ekonomický status) a socio-psychologické aspekty (pro-environmentální postoje spojené s osobními normami, kontextuální vlivy a zájem o původ potravin). Závěr shrnuje odpovědi na výzkumné otázky a propojuje teoretickou a analytickou část diplomové práce.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The diploma thesis deals with the issue of local foods and analyses factors influencing the purchasing behavior of Czech consumers. The theoretical part focuses on the problems related to the definition of local food, relying on the three domains of proximity taxonomy as proposed by Eriksen (2013). It further examines the reasons of increased interest in local production, which include anti-globalization trends, environmental issues and other value changes in society. Significant foreign and Czech research of local production and Czech consumer behavior is presented. At the end of the theoretical part, selected theories suitable for explaining the purchasing behavior of local foods as well giving insight into the theoretical foundation and research of this thesis are described. This is primarily the Alphabet Theory (Zepeda & Deal, 2009), which is based on earlier theories of Value-Belief-Norm Theory (Stern et al., 1999) and Attitude-Behavior-Context Theory (Guagnano et al., 1995). The empirical part builds on the theoretical basis and provides an analysis of the Czech consumer based on qualitative semi-structured interviews as well as a quantitative survey representative of Czech population aged 18 to 65 years in terms of selected sociodemographic characteristics. They give insight primarily into what the concept of local food means for Czech consumers, how they perceive organic foods differently, and what factors affect the frequency of local food purchases. The thesis concludes that the concept of local food is perceived by Czech consumers as regional or as food from family’s or friends’ gardens. Comparison with organic food also provides convincing evidence that local foods are perceived as fresh and savory more often than organic food, while organic food’s perception is connected more to aspects related to environmental issues. Purchasing behaviors are significantly affected by certain demographic indicators (age, income, economic status) and socio-psychological aspects (pro-environmental attitudes associated with personal norms, contextual influences and interest in food origin). The conclusion provides answers to the research questions and explains the connection between the theoretical and analytical parts of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Pešková 2.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Pešková 98 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Pešková 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Iva Zvěřinová 566 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Kyselá 741 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 155 kB