velikost textu

Autonomous Weapon Systems as the next revolution in warfare and implications of technology deployment for global security

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autonomous Weapon Systems as the next revolution in warfare and implications of technology deployment for global security
Název v češtině:
Auntonomní zbraňové systémy jako další revoluce ve vojenství a důsledky jejich nasazení pro globální bezpečnost
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tomáš Kvasňovský
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Kučera
Oponent:
Mgr. Anzhelika Solovyeva
Id práce:
192364
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
revoluce ve vojenství, autonomní zbraňové systémy, umělá inteligence, autonomie, dron, vojenská AI, singularita, teorie vln
Klíčová slova v angličtině:
revolution in military affairs, autonomous weapon systems, artificial intelligence, autonomy, drone, military AI, armed forces, singularity, wave theory
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá vývojem v oblasti umělé inteligence a vzrůstajícím trendem robotizace a autonomizace vojenských složek v kontextu revoluce ve vojenských záležitostech. Zkoumá a kategorizuje různé přístupy ke konceptům umělé inteligence, autonomie a revoluce ve vojenských záležitostech, které existují ve veřejné diskuzi a akademické a vojenské literatuře. Dále se zabývá možnými dopady a problémy spojenými s umělou inteligencí a její ozbrojenou podmnožinou – autonomními zbraňovými systémy na civilně-vojenské vztahy, právní a etické normy, režim kontroly zbraní a obecně na sféru bezpečnosti. Na základě poznatků z předešlých kapitol jsou umělá inteligence a autonomní zbraňové systémy analyzovány v kontextu revoluce ve vojenských záležitostech a širším socioekonomickém kontextu. Konkrétně je autonomie, umožněná umělou inteligencí, srovnávána s aspekty existujících vzdáleně kontrolovaných systémů. Práce dochází k závěru, že autonomní zbraňové systémy jsou předzvěstí další revoluce ve vojenských záležitostech a umělá inteligence má potenciál vyrovnat se svým významem neolitické, průmyslové a informační revoluci.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis addresses developments in Artificial Intelligence and the increasing trend of robotization and autonomization of military forces in the context of Revolution in Military Affairs. It examines and categorizes different approaches to concepts of AI, autonomy and RMA in the public debate and academic and military literature. It further explores potential impacts and challenges of AI and its weaponized subset – Autonomous Weapon Systems on civil-military relations, legal and ethical norms, arms control regime and general security domain. Building upon findings from previous chapters, AI and AWSs are analyzed in a context of RMA and broader socio-economic context. Specifically, AI-enabled autonomy is compared with aspects of existing remotely controlled systems. The thesis comes to a conclusion that AWSs are harbingers of the next RMA and AI has the potential to match the importance of Neolithic, Industrial and Information revolution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Kvasňovský 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Kvasňovský 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Kvasňovský 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Kučera 695 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anzhelika Solovyeva 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, PhD 152 kB