velikost textu

Strojový překlad a korejština

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strojový překlad a korejština
Název v angličtině:
Machine translation and Korean language
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Markéta Paštéková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vladislava Mazaná
Id práce:
192351
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sinologie (21-KSI)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Koreanistika (KO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
korejština|strojový překlad|jazykové teorie|aplikovaná lingvistika
Klíčová slova v angličtině:
Korean language|machine translation|theories of language|applied linguistics
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá strojovým překladem v souvislosti s korejštinou. První část je teoretickou částí, kde jsou představeny hlavní směry strojového překladu v chronologickém pořadí a výhody a nevýhody těchto modelů strojového překladu včetně příkladů z korejského jazyka. Druhá, praktická část představuje moderní světové strojové překladače Naver Papago a Google Translate. Těmto překladačům jsou předloženy příklady textů v korejštině z publicistického a komerčního odvětví a také z odvětví mluvené řeči. Tato část také obsahuje správné anglické překlady pro porovnání s překlady vyprodukovanými zmiňovanými překladači. Cílem těchto překladů je poskytnout nahlédnutí na typické chyby v překladu a tyto chyby jsou analyzovány z pohledu teoretické části, což umožňuje vytvořit spojení mezi teorií a praxí. Oba překladače jsou pak také se sebou porovnány a slouží jako příklad jak stejné modely strojového překladu produkcí různé překlady a s nimi i chyby. Poslední část obsahuje krátké shrnutí současného stavu strojového překladu a jeho vyhlídky do budoucna.
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis deals with machine translation in relation to Korean language and as a . First part is a theoretical part in which are presented main directions of machine translation in chronological order and advantages and disadvantages of these machine translation models including examples from Korean language. Second, practical part introduces modern global machine translators Naver Papago and Google Translate. These translators are given text examples in Korean from publicistic and commerce field and also from spoken language. This part also includes proper English translation for comparison with translations produced by mentioned machine translators. The purpose of these translations is to provide an insight to typical errors in translations which are analyzed from the view of theoretical part which allows us to see a connection between theory and practice. Both translators are also compared with each other and act as an example of how same machine translation models produce different translations and mistakes. Last part contains a brief summary of the current state of machine translation and its expectations for the future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Paštéková 1.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Markéta Paštéková 140 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Paštéková 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Paštéková 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D. 308 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladislava Mazaná 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 152 kB