velikost textu

Za vším hledej Rusy: Kritické zkoumání diskurzu "ruských dezinformačních kampaní" v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Za vším hledej Rusy: Kritické zkoumání diskurzu "ruských dezinformačních kampaní" v České republice
Název v angličtině:
Seek Russians behind everything: Critical research of "Russian disinformation campaign" discourse in the Czech republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adam Čech
Vedoucí:
Dagmar Rychnovská, LL.M., MA ETH UZH
Oponent:
Mgr. Jakub Záhora
Id práce:
192348
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rusko, Česká republika, hybridní hrozba, dezinformace, informační válka, ruská propaganda, diskurs, sekuritizace, analýza.
Klíčová slova v angličtině:
Russia, Czech republic, hybrid threat, disinformation, information warfare, Russian propaganda, discourse, securitization, analysis.
Abstrakt:
Abstrakt k diplomové práci ‚ZA VŠÍM HLEDEJ RUSY: Kritické zkoumání diskursu „ruských dezinformačních kampaní“ v České republice'. Autor: Bc. Adam Čech Vedoucí práce: Dagmar Rychnovská, M.A., LL.M., Ph.D. Studijní program: Mezinárodní vztahy Rok obhajoby: 2019 Studie se zabývá nastolením diskursu ohrožení ruskými dezinformačními kampaněmi, který v letech 2014-2018 vznikal a působil v České republice. Práce za použití metody „malé diskursivní analýzy“ zkoumá původ a vlivy na podobu představ o povahu údajné ruské hrozby v mediálním prostoru. Následně diskurs podrobuje kritice, a zabývá se tím, zda chápání ruské hybridní hrozby, zejména na poli dezinformací, je legitimní a založené na faktech a správné interpretaci, či zda nedochází ke klamům, vytváření mýtů, logických zkratek, misinformací (a případně dezinformací) ze strany tvůrců a aktivních účastníků diskursu. Zároveň předkládá doporučení k „narovnání“ diskursu o tomto důležitém tématu. Následně se práce zaměřuje na analýzu průběhu samotného nastolování tématu z pohledu sekuritizační teorie. Identifikuje hlavní sekuritizační aktéry, formulaci hrozby, referenční objekty, sekuritizační tahy, a vyhodnocuje, zda se jedná o sekuritizaci dle kritérií podle kodaňské školy. Pro nezbytný kontext vzniku diskursu je zároveň jedna z kapitol věnována historickému vývoji tématu v celosvětovém měřítku.
Abstract v angličtině:
Abstract of diploma thesis ‚Seek Russians behind everything: Critical research of „Russian disinformation campaign“ discourse in the Czech republic'. Author: Bc. Adam Čech Supervised by: Dagmar Rychnovská, M.A., LL.M., Ph.D. Study programme: International relations Year of work defence: 2019 This study researches the „Russian disinformation campaign threat“ discourse, that was established in the Czech republic since 2014. The study utilizes a method termed for the purpose of this work as „lesser discourse analysis“. It explores the origins and influences that played a role in creation of a specific understanding of the topic. Subsequently it engages in a critical analysis of the discourse and assesses whether the understanding of the Russian hybrid threat, especially regarding the disinformation, is legitimate and based on known facts and correct interpretation of them, or whether it is not (partially) based on delusions, myths, logical shortcuts, misinformation (or possibly disinformation) on part of the creators and active participators of the discourse. The study also presents a set of recommendations to „straighten“ the discourse on this important topic. The study engages in analysing of the process of the agenda-setting regarding the topic through the lenses of „securitization theory “. It identifies the main securitizing actors, formulation of the threat, referential objects and the key securitizing moves, and evaluates if a securitization had indeed taken place in the Czech republic based on the securitization criteria provided by the Copenhagen school. For the purposes of added necessary context, the study also contains a chapter dedicated to the historical development of the topic worldwide.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Čech 895 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adam Čech 761 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Čech 525 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Čech 626 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dagmar Rychnovská, LL.M., MA ETH UZH 239 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Záhora 866 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 152 kB