velikost textu

Náhrada při újmě na přirozených právech člověka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náhrada při újmě na přirozených právech člověka
Název v angličtině:
Compensation for injury to the natural rights of man
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Malý
Vedoucí:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
192334
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nemajetková újma, Přirozená práva, Sekundární oběti
Klíčová slova v angličtině:
Immaterial harm, Natural rights, Secundary victims
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce pojednává o problematice újmy na přirozených právech člověka a jejího odškodnění. Práce se zaměřuje na stávající úpravu tohoto institutu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále je v této práci stávající úprava srovnána s úpravou předešlou, a to s občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. Hlavním cílem této práce je poskytnout základní a ucelený vhled do problematiky újmy na přirozených právech člověka se zaměřením na popis změn vyvolaných na základě přijetí nového občanského zákoníku. Dalším cílem práce je nastínění důsledků těchto změn. Na začátku se diplomová práce zaměřuje na všechny ustanoveními z první části občanského zákoníku, které se věnují úpravě přirozených práv. V další části práce poskytuje obecný vhled do problematiky vzniku odpovědnosti za způsobenou újmu na přirozených právech. Tento obecný základ je nutný pro další část práce, která se zabývá nároky na odškodnění nemajetkové újmy a rozhodování o její výši nového občanského zákoníku. Nejrozsáhlejší třetí část práce se tedy zabývá již konkrétními náhradami, a to náhradou při ublížení na zdraví a při usmrcení a odškodňování sekundárních obětí. Na konci se diplomová práce zmiňuje o dalším souvisejícím institutu, a to o promlčení nároku na náhradu nemajetkové újmy. Podrobněji se práce věnuje oblasti přiznávání náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení, a to jak poškozenému, tak tzv. sekundárním obětem. V této oblasti došlo po rekodifikaci soukromého práva ke značným změnám a z toho důvodu se tato práce zaměří na zhodnocení důsledků těchto změn na rozhodovací praxi soudů. Nová úprava soudům poskytuje pouze omezená vodítka k rozhodování o výši odškodnění, a tudíž klade zcela jistě větší nároky na samotné soudy. V oblasti náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení byla za účelem sjednocení judikatury soudů vydána Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Touto Metodikou se práce rovněž zabývá a nastiňuje její pozitiva i negativa.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the issue of harm to natural human rights and its compensation. The thesis focuses on the current regulation of this institute contained in The Civil Code No. 89/2012 Coll. Furthermore, in this work, the current regulation is compared with the previous regulation, namely Civil Code No. 40/1964 Coll. The main aim of this work is to provide a basic and comprehensive insight into the issue of harm to natural human rights, focusing on the description of the changes brought about by the adoption of the new Civil Code. Another aim of the thesis is to outline the consequences of these changes. At the beginning the diploma thesis focuses on all the articles of the first part of the Civil Code, which deal with the regulation of natural rights. In the next part of the thesis it provides a general insight into the issue of liability for the damage caused to natural rights. This general basis is necessary for the next part of the work, which deals with claims for compensation of immaterial harm and decision on its amount according to the new Civil Code. The most extensive third part of the thesis therefore deals with specific remedies, namely compensation in the event of injury and the death and indemnification of secondary victims. At the end, the diploma thesis mentions another related institute, namely the limitation of the right to immaterial harm. In more detail, the work is devoted to the compensation in the event of injury and death, both to the injured and to the so-called secondary victims. In this area, after the recodification of private law, considerable changes have taken place and therefore this work will focus on assessing the consequences of these changes in the decision- making practice of the courts. The new regulation provides only limited guidance to the courts on the amount of compensation, and therefore certainly poses greater demands on the courts themselves. In the area of compensation for injury and death, in order to unify court case law, the Methodology of the Supreme Court was issued to compensate immaterial harm to health. Through this Methodology, the thesis also deals with and outlines both its positives and negatives.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Malý 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Malý 270 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Malý 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 153 kB